Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.8 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Our Funding Priorities – Prospectus – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Hyfforddi gyda’n gilydd yn Nhreherbert – Grant Cronfa Weledigaeth: £22,561
943 449 rctadmin

Mae gan Glwb Rygbi Treherbert, a sefydlwyd ers dros 140 mlynedd, hanes glofaol hir. Caiff y clwb ei redeg gan wirfoddolwyr lleol er budd y gymuned leol. Mae’n chwarae rôl hollbwysig wrth wraidd bywyd pentref Treherbert, gan roi ffocws cymdeithasol bywiog ac annog a hyrwyddo rygbi fel gêm.   Tan nawr, roedd gan y clwb…

Darllen mwy
Training Together at Treherbert – Vision Fund Grant: £22,561
943 449 rctadmin

Treherbert Rugby Football Club, founded over 140 years ago, is steeped in mining history. The Club is run by local volunteers for the benefit of the local community. It plays a crucial role at the heart of Treherbert village life, providing a lively social focus and encouraging and promoting the game of rugby. Until now,…

Darllen mwy
Cwrdd â’r Tîm – Bob Chapman
1024 768 rctadmin

Enw? Bob Chapman Swydd gyda CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd? Un o chwe chyfarwyddwr y cwmni Swyddi Blaenorol (rydych eisiau dweud wrthym amdanynt)? Rwy’n weithiwr cynghori o ran crefft – treuliais 26 mlynedd yn gweithio gyda Chyngor ar Bopeth ac unedau hawliau lles awdurdodau lleol ac wedi hynny’n was sifil i gynllunio…

Darllen mwy
Dyfarniadau Grant ar draws Pedwar o Gymoedd De Cymru!
912 773 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi pedwar dyfarniad grant gan y Gronfa Gweledigaeth gwerth cyfanswm o £748,579 ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae grantiau’r Gronfa Gweledigaeth yn cefnogi gweithgareddau sy’n cyflwyno amrywiaeth o fuddion i gymunedau lleol – gall busnesau, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol…

Darllen mwy
VALLEYS STEPS
150 150 rctadmin

£3,400 – MICRO FUND – FEB 2017 The mental health problem in RCT is significant – the prescribing rate of anti- depressants in the area is the largest in Wales by some margin – approaching one in six of the population. Valleys Steps was founded after an extensive and independent feasibility study by the Welsh Institute…

Darllen mwy
Pobl Ifanc ar y Blaen yn Nyffryn Afan
150 150 rctadmin

Rydym wrth ein boddau â chyhoeddi grant o £18,020 gan y Gronfa Gweledigaeth i’r Prosiect RECLAIM. Mae RECLAIM. yn fudiad arweinyddiaeth ieuenctid a newid cymdeithasol nodedig – elusen fach ond blaengar sy’n defnyddio ei phrofiad a llwyfan i gefnogi a galluogi i leisiau pobl ifainc gael eu clywed. Mae’r grant gan Gronfa Gymunedol Pen y…

Darllen mwy
St. Elvan’s Church – a new community resource for Aberdare and the Cynon Valley
375 500 rctadmin

Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund is delighted to support the development of a major new community resource for Aberdare and the Cynon Valley.  St. Elvan’s Church is an iconic building in the heart of the town and is set to re-invent itself for the 21st century and beyond. The Church’s Community Heritage Project has been awarded…

Darllen mwy
COME AND MEET US TO CHAT ABOUT FUNDING
1024 560 rctadmin

Every month we hold dedicated appointment sessions around the Area of Benefit so people, groups, businesses can meet us and chat about any projects they have going on that may benefit from the Pen y Cymoedd Wind Farm Community Fund If you want to meet us and talk about a Vision Fund proposal, please email enquiries@penycymoeddcic.cymru or…

Darllen mwy
IMPROVED CUSTOMER FACILITIES FOR NEW CAFÉ BUSINESS
1024 768 rctadmin

THE CF42 £10,250 – Vision Fund – Sept 2017 LOCATION OF ACTIVITY: TREHERBERT   This was a straightforward proposal which would make a significant difference to a new business that had invested a significant amount themselves in starting this new enterprise in Treherbert. Already well-used by the community with excellent Facebook reviews and comments, it had become…

Darllen mwy
Come and speak to us about applying to the Micro Fund!
1024 724 rctadmin

The Micro Fund is open for applications up to £5,000. The deadline for applications is 12th February 2018 at 5pm. We encourage people to come and talk to us about their application and have advice days where you can book a 25-minute slot to meet Barbara and Katie and chat about your proposal. We have advice…

Darllen mwy