Swyddi a Busnesau

1024 583 rctadmin

Pan ofynnodd Vattenfall i’r gymuned beth yr oeddent am ei gael gan Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, dyma rai o’r blaenoriaethau allweddol:

  • Amrywiaeth o swyddi cynaliadwy o ansawdd
  • Cynyddu cyfran y menywod economaidd weithgar
  • Cymorth i fusnesau sydd â chost gweithwyr newydd
  • Strydoedd mawr deniadol sy’n cael eu cadw’n dda
  • Gwneud cyllid cychwyn busnes yn fwy hygyrch
  • Mae’rgronfa wedi cefnogi 14 o fusnesau newydd- busnesau sy’n arwain at o leiaf 17 o swyddi cynaliadwy, o groper cŵn i gaffis, glanhawyr ffenestri i ffotograffwyr, trinwyr gwallt i gwmnïau glanhau.
  • Yr ydym wedi cefnogi dros 20 o fusnesau presennol i ehangu, arallgyfeirio a gwella seilwaith busnes. O siopau blodau’r stryd fawr i gwmnïau siocled ar-lein, siopau cyfleustra lleol a champfeydd preifat, garejys, artistiaid lleol a llawer mwy. Mae’r cyllid hwn wedi helpu busnesau i wella presenoldeb digidol, prynu offer i wella eu gwasanaethau, helpu gyda marchnata a gwneud eu siopau’n fwy deniadol.
  • Mae cyllid gan Ben y Cymoedd wedi creu swyddi a swyddi wedi’u hariannu ar gyfer hyfforddwyr pêl-rwyd, siopau blodau lleol, hyfforddwyr campfa ar gyfer neuaddau cymunedol a delicatessens newydd. Mae wedi arwain at greu swyddi ar gyfer caffis ac ystafelloedd te, canolfannau chwarae a busnesau dillad ar-lein.

Gofynnodd cymdeithas Gymunedol Cwmparc am help i ariannu gweithiwr ar gyfer caffi cymunedol a hyfforddwr campfa. Ers y buddsoddiad hwnnw o £10,000, mae swyddi’r caffi yn gynaliadwy ac yn sicrhau eu bod yn creu cyflogaeth i 2 berson lleol ac yn gwella’r gwasanaethau y gallant eu cynnig. Rydym yn siŵr y bydd swydd hyfforddwr y gampfa hefyd yn dod yn gynaliadwy ar ôl i’r grant ddod i ben.

Pan fuddsoddwyd £357,000 gennym mewn menter gymdeithasol Valleys Kids The Play Yard, roeddem yn meddwl y gallai greu tua 6 swydd. Maent bellach yn cyflogi 17 o bobl leol ac er bod ganddynt ffordd i fynd o hyd i fod yn gynaliadwy, maent wedi dod drwy COVID ac yn cynllunio ar gyfer y dyfodol.

Helpodd £3,301 a ddyfarnwyd i Coffeehouse Sandwich Bar yn Hirwaun i ddwy fenyw leol brynu’r holl offer yr oedd ei angen arnynt i ddechrau busnes newydd ac rydym yn gyffrous iawn i weld sut mae hyn yn datblygu, gan gynnig cyflogaeth iddynt a chreu mwy o gyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

Gwnaeth Casgliad Tired Mama gais am arian i helpu i ehangu busnes a ddechreuodd ar-lein o’u hystafell wely. Helpodd buddsoddiad o £23,065 y busnes ac erbyn hyn mae ganddynt safle eu hunain ac maent wedi creu 4 swydd amser llawn i fenywod lleol.

Gall cyllid ar gyfer busnesau newydd a busnes sy’n bodoli eisoes fod ar ffurf cymysgedd grant, benthyciad neu grant / benthyciad ac rydym wrth ein bodd o weld yr effaith y mae’r cyllid eisoes wedi’i chael, gwella busnesau lleol a chreu swyddi cynaliadwy. Yr ydym mor ddiolchgar i’r cymunedau a’r busnesau lleol am eu diddordeb parhaus yn y gronfa ac am ddod atom gyda’u syniadau rhyfeddol.

Os oes gennych syniad ar gyfer prosiect bach a fydd yn cael effaith wirioneddol ar eich busnes, osydych am arallgyfeirio a thyfu, os oes angen help arnoch gyda chost gweithwyr newydd neu os oes gennych brosiect gweledigaethol mawr, cyffrous mewn golwg – siaradwch â ni!

Mae llawer o gymorth busnes ar gael hefyd gan sefydliadau fel Busnes Cymru, Welsh ICE a Business in Focus.