Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.8 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Our Funding Priorities – Prospectus – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Canlyniadau Rownd 15 y Gronfa Micro
1024 670 rctadmin

Roeddem wrth ein bodd o dderbyn dros 100 o geisiadau ac rydym wedi gallu cynnig grantiau i 44 o fusnesau a grwpiau cymunedol ar draws ardal y gronfa, gan fuddsoddi £178,000 arall yn y gymuned leol. Rydym yn dymuno pob llwyddiant i’r holl sefydliadau a busnesau gyda’u gweithgaredd. Mae’r rownd nesaf yn agor ym mis…

Darllen mwy
Diweddariad ar fuddsoddiad Pen y Cymoedd yn yr Afan Lodge
1024 876 rctadmin

Mae adeilad mewn lleoliad hyfryd yng Nghwm Afan, a godwyd yn wreiddiol fel sefydliad y glowyr, ond sydd bellach yn westy, yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i ddiogelu ei ddyfodol ar ôl iddo dderbyn buddsoddiad sylweddol gan Pen y Cymoedd. Tra bod rhagolygon yr Afan Lodge eiconig yn parhau’n ansicr, mae’r buddsoddwyr a’r…

Darllen mwy
Creu Swyddi: Paratoi’r Ffordd at Ddyfodol Mwy Disglair
1024 560 rctadmin

Oeddech chi’n gwybod bod cyllid PyC wedi creu dros 25 o swyddi ac wedi helpu i gefnogi a chynnal 156 o swyddi pellach yn ardal y gronfa hyd yn hyn? Fel cronfa, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo a thyfu busnesau lleol,  creu cyfleoedd gwaith, a denu menter a buddsoddiad i’r ardal, gan greu swyddi diogel…

Darllen mwy
£25,518 mewn cyfuniad o fenthyciad/grant a ddyfarnwyd i Kingsward Ltd. i ariannu’r wybodaeth ddiweddaraf am offer ar gyfer busnes gweithgynhyrchu deng mlynedd ar hugain oed sydd wedi’i leoli yng Nglynrhedynog sy’n ceisio diogelu swyddi presennol a chreu rhai newydd.
474 720 rctadmin

Wedi’i leoli yn Ferndale, mae Kingsward Ltd yn gwmni gweithgynhyrchu deng mlwydd ar hugain oed gyda ffocws ar drin tiwb, torri laser, plygu dalennau, weldio, melino / troi, a gorchudd powdr. Yn dilyn caffael Kingsward Ltd yn ddiweddar gan dîm rheoli newydd, mae’r cwmni’n trosglwyddo i systemau TG a chyfrifiadur newydd, mwy effeithiol, a fydd…

Darllen mwy
Cyllid o £131,000 i gefnogi cymunedau gyda Chyngor a Chymorth Cymunedol a chreu 2 swydd leol
498 675 rctadmin

Roeddem wrth ein bodd yn gallu helpu Cyngor Ar Bopeth RhCT pan ddaethant i ofyn am help i greu 1.5 o swyddi i ddarparu cymorth cymunedol holl bwysig dros gyfnod o ddwy flynedd. Roedd yn amlwg y byddai’r gallu i gynnig cyngor a chymorth yn y modd hwn yn helpu unigolion i ateb eu hanghenion…

Darllen mwy
Mae PyC wrth ei bodd yn cefnogi Prosiect Arbed Llygod y Dŵr ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru
628 511 rctadmin

Mae’r Fenter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC) yn anelu at gynyddu ffawd un o rywogaethau mamaliaid prinnaf a mwyaf bygythiol Cymru – y Llygod Dŵr. Heb gymorth cadwraeth, mae’n debygol y bydd y llygod dŵr hardd ac unwaith yn gyffredin yn diflannu yng Nghymru yn y dyfodol agos. Bydd cyllid gan Gronfa Gymunedol Pen…

Darllen mwy
Cymorth ariannol gwerth £24,752.25 yn cael ei gynnig i EESW i gyflenwi Gweithdai Adeiladu Tyrbinau Gwynt mewn 30 o ysgolion yn ardal y gronfa
798 688 rctadmin

Mae’r prosiect hwn yn mynd i mewn i ysgolion ac yn cynnig  datblygu sgiliau trwy brofiadau dysgu ymarferol, gan helpu  myfyrwyr i feithrin sgiliau holl bwysig megis cynllunio, dadansoddi a gwerthuso drwy gyfrwng prosiectau ymarferol. Mae ffocws y gweithdy ar ynni gwynt, a’i berthnasedd i gymuned leol Pen y Cymoedd, yn darparu cyd-destun dilys ar…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd yn cefnogi AFC Llwydcoed gyda grant o £126,254.55
668 720 rctadmin

Cefnogodd PyC AFC Llwydcoed am y tro cyntaf yn 2020 pan oeddent am adeiladu eisteddle gwylwyr newydd. Gyda dyfodiad ailstrwythuro Cynghrair FAW ar gyfer tymor 2020/21, bu’n rhaid i’r Clwb ddod o hyd i noddwyr a grantiau gwerth £75,000 i gwrdd â meini prawf FAW dim ond i aros ar y lefel Haen 3 yr…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd yn cefnogi Cymdeithas Tenantiaid Marchnad Aberdâr gyda grant o £12,200
1024 576 rctadmin

Sefydlwyd Cymdeithas Tenantiaid Marchnad Aberdâr (AMTA) yn anffurfiol nifer o flynyddoedd yn ôl,  ond yn y cyfnod yn dilyn y pandemig maent wedi gweithio’n galed i ddenu pobl i’r farchnad a gweithio gydag Ardal Gwella Busnes Aberdâr i gynyddu niferoedd y rhai sy’n galw heibio, a darparu nifer fawr o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chyfleoedd ar…

Darllen mwy
Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi Gŵyl Gelfyddydau’r Rhondda gyda £60,000 dros y 3 blynedd nesaf
683 720 rctadmin

Mae’r ŵyl yn credu ym mhŵer y celfyddydau i newid cymunedau a bywydau unigolion, ac maent yn awyddus i wthio ffiniau ac archwilio i weld sut gallai dyfodol y celfyddydau edrych yn Nhreorci a ledled Cymoedd y Rhondda. Bydd cyllid Pen y Cymoedd yn eu helpu i dyfu’r ŵyl am y tair blynedd nesaf, a…

Darllen mwy