Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.8 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Our Funding Priorities – Prospectus – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Clwb Bowls Cymmer yn derbyn grant o £20,750 i Wella’r Cyfleusterau a Dathlu’r Canmlwyddiant
725 637 rctadmin

Roedd y clwb wedi bod yn ystyried gwneud gwaith adnewyddu ar raddfa fawr ond, ar ôl trafod gydag asiantaethau cefnogi ac aelodau, penderfynwyd taw’r pethau fyddai’n gwneud gwahaniaeth go iawn fyddai adnewyddu’r llawr a’r cladin allanol, ac uwchraddio’r system drydan a’r gegin. Pan dderbyniwyd cais oddi wrthynt, roeddem yn falch o weld cynllun realistig i…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd: CYDWEITHIO ARFER GORAU GWIRFODDOLI
1024 1024 rctadmin

Mae gwirfoddoli mor bwysig heddiw ag y bu erioed mewn perthynas â grwpiau’r Trydydd Sector a’r cymunedau maent yn eu cefnogi. Fel Cydlynydd Gwirfoddolwyr yn Interlink RhCT, fy rôl i yw cynnig cyngor a chanllawiau i’r grwpiau hyn. Dyma rai o’r pethau allweddol rwy’n ceisio eu rhannu mewn perthynas â gweithio gyda gwirfoddolwyr. P’un ai…

Darllen mwy
SWYDD WAG EISIAU RHEOLWR CYLLID A CHRONFA
1024 512 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd ar gael i grwpiau cymunedol a busnesau sy’n gweithio i wella a datblygu cyfleoedd i bobl sy’n byw yn rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd, Afan, Rhondda a Chynon.  Gyda £1.8m y flwyddyn (index linked) tan 2043, mae’r Gronfa yn buddsoddi mewn cymunedau a busnesau. Os ydych yn angerddol…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd wrth eu bodd yn cefnogi LibraryPlus! yn Llyfrgell Gymunedol Cymer Afan gyda grant o £26,000
1024 576 rctadmin

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, mae’r Llyfrgell wedi cael ei rhedeg gan dîm o Ymddiriedolwyr, Gwirfoddolwyr ac ychydig o staff cyflogedig,  yn dilyn penderfyniad yr awdurdod lleol i dynnu eu cefnogaeth yn ôl. Yn ystod y cyfnod hwnnw maent wedi trawsnewid y gofod a bellach mae ganddynt ddarllenwyr o bob oedran, ystod o weithgareddau wythnosol…

Darllen mwy
Fferyllfa Treherbert – Gwella iechyd y gymuned drwy wasanaethau fferyllfa blaengar.
1024 576 rctadmin

Dyfarnwyd £26,000 fel cyfuniad o fenthyciad/grant i Fferyllfa Treherbert ar gyfer eu prosiect Adnewyddu Siop/Fferyllfa. Roedd y prosiect yn ymwneud â gwaith adnewyddu sylweddol ar safle fferyllfa gymunedol yn Nhreherbert, gan greu gofod clinigol priodol fel bod modd darparu gwasanaethau fferyllol angenrheidiol wedi eu huwchraddio. Yn flaenorol, nid oedd gwasanaethau clinigol ar gael yn y…

Darllen mwy
Campfa Pontrhydyfen yn derbyn £6,500
717 720 rctadmin

Mae Clwb Hyfforddi Codi Pwysau Pontrhydyfen wedi bod yn rhan o’r gymuned ers 1980. Ffurfiwyd y clwb, sydd wedi’i leoli yng Nghanolfan Gymunedol Pontrhydyfen, gan wirfoddolwyr fel bod modd i’r gymuned allu hyfforddi a gwella eu ffitrwydd, eu hiechyd a’u lles. Mae’r gampfa’n darparu mynediad i aelodau na allent gyrraedd y campfeydd masnachol ehangach, tra…

Darllen mwy
Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi Cymuned Ofalgar Capcoch gyda grant o £24,800 tuag at eu prosiect cynhwysydd Cap y Gymuned – Ein Cymuned
1024 576 rctadmin

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae gweithgareddau Capcoch wedi cynyddu, ac maen nhw bellach wedi ymestyn i ffurfio grŵp newydd sy’n cydweithredu gydag aelodau a grwpiau cymunedol eraill ledled Abercwmboi. Dros y cyfnod hwn maen nhw wedi rhedeg pantri bwyd, siop gyfnewid yn darparu dillad a gwisgoedd ysgol wedi’u hailgylchu, a hỳb glanweithdra, yn ogystal…

Darllen mwy
PyC: BUDDSODDI MEWN CYMUNEDAU AR GYFER DYFODOL DISGLAIR – COCO’S COFFEE AND CANDLES
1024 576 rctadmin

Pan alwodd Bridie i mewn i’n swyddfa yn gynnar yn 2023 gyda bwrdd gweledigaeth i greu Coco’s Coffee and Candles gallem weld yn syth fod hwn yn fusnes cyffrous a fyddai’n cael effaith yng nghanol tref Aberdâr. A hithau eisoes yn rhedeg siop ganhwyllau mewn stryd fach, roedd hwn yn gynllun uchelgeisiol i gymryd siop…

Darllen mwy
Cymorth parhaus i Ariannu Cymunedau diolch i CGG CNPT
718 714 rctadmin

Yn ôl yn 2018 fe wnaethom ymgysylltu â’r Cynghorau Gwirfoddol Sirol lleol i gynnig cymorth a chefnogaeth ymarferol i ariannu cymunedau. Ers hynny maent wedi: Darparu cymorth datblygu i gannoedd o ymgeiswyr y Gronfa a derbynwyr grantiau Helpu grwpiau i wneud cais am arian gan PyC a chyllidwyr eraill Cynnig hyfforddiant, mentora ac arweiniad Cefnogi…

Darllen mwy
The Essential Warehouse: Prosiect Cymunedol yn Eglwys Cwmbach, Cwm Cynon, yn derbyn £36,530 fel rhan o brosiect gwerth £48,000 i rendro, atgyweirio, ailaddurno, ac ychwanegu paneli solar.
1024 576 rctadmin

Mae Eglwys Cornerstone yn falch o fod yn gartref i’r Essential Warehouse, menter gymunedol holl bwysig sy’n rhoi gwasanaeth anhepgor i’r gymuned, gan ddarparu eitemau hanfodol a rhad ac am ddim i unigolion a theuluoedd mewn angen yng Nghwm Cynon. Mae’r prosiect hwn, a reolir gan wirfoddolwyr lleol ymroddedig, nid yn unig yn cwrdd ag…

Darllen mwy