Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.8 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Our Funding Priorities – Prospectus – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Cyllid o £131,000 i gefnogi cymunedau gyda Chyngor a Chymorth Cymunedol a chreu 2 swydd leol
498 675 rctadmin

Roeddem wrth ein bodd yn gallu helpu Cyngor Ar Bopeth RhCT pan ddaethant i ofyn am help i greu 1.5 o swyddi i ddarparu cymorth cymunedol holl bwysig dros gyfnod o ddwy flynedd. Roedd yn amlwg y byddai’r gallu i gynnig cyngor a chymorth yn y modd hwn yn helpu unigolion i ateb eu hanghenion…

Darllen mwy
Mae PyC wrth ei bodd yn cefnogi Prosiect Arbed Llygod y Dŵr ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru
628 511 rctadmin

Mae’r Fenter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC) yn anelu at gynyddu ffawd un o rywogaethau mamaliaid prinnaf a mwyaf bygythiol Cymru – y Llygod Dŵr. Heb gymorth cadwraeth, mae’n debygol y bydd y llygod dŵr hardd ac unwaith yn gyffredin yn diflannu yng Nghymru yn y dyfodol agos. Bydd cyllid gan Gronfa Gymunedol Pen…

Darllen mwy
Cymorth ariannol gwerth £24,752.25 yn cael ei gynnig i EESW i gyflenwi Gweithdai Adeiladu Tyrbinau Gwynt mewn 30 o ysgolion yn ardal y gronfa
798 688 rctadmin

Mae’r prosiect hwn yn mynd i mewn i ysgolion ac yn cynnig  datblygu sgiliau trwy brofiadau dysgu ymarferol, gan helpu  myfyrwyr i feithrin sgiliau holl bwysig megis cynllunio, dadansoddi a gwerthuso drwy gyfrwng prosiectau ymarferol. Mae ffocws y gweithdy ar ynni gwynt, a’i berthnasedd i gymuned leol Pen y Cymoedd, yn darparu cyd-destun dilys ar…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd yn cefnogi AFC Llwydcoed gyda grant o £126,254.55
668 720 rctadmin

Cefnogodd PyC AFC Llwydcoed am y tro cyntaf yn 2020 pan oeddent am adeiladu eisteddle gwylwyr newydd. Gyda dyfodiad ailstrwythuro Cynghrair FAW ar gyfer tymor 2020/21, bu’n rhaid i’r Clwb ddod o hyd i noddwyr a grantiau gwerth £75,000 i gwrdd â meini prawf FAW dim ond i aros ar y lefel Haen 3 yr…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd yn cefnogi Cymdeithas Tenantiaid Marchnad Aberdâr gyda grant o £12,200
1024 576 rctadmin

Sefydlwyd Cymdeithas Tenantiaid Marchnad Aberdâr (AMTA) yn anffurfiol nifer o flynyddoedd yn ôl,  ond yn y cyfnod yn dilyn y pandemig maent wedi gweithio’n galed i ddenu pobl i’r farchnad a gweithio gydag Ardal Gwella Busnes Aberdâr i gynyddu niferoedd y rhai sy’n galw heibio, a darparu nifer fawr o ddigwyddiadau, gweithgareddau a chyfleoedd ar…

Darllen mwy
Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi Gŵyl Gelfyddydau’r Rhondda gyda £60,000 dros y 3 blynedd nesaf
683 720 rctadmin

Mae’r ŵyl yn credu ym mhŵer y celfyddydau i newid cymunedau a bywydau unigolion, ac maent yn awyddus i wthio ffiniau ac archwilio i weld sut gallai dyfodol y celfyddydau edrych yn Nhreorci a ledled Cymoedd y Rhondda. Bydd cyllid Pen y Cymoedd yn eu helpu i dyfu’r ŵyl am y tair blynedd nesaf, a…

Darllen mwy
PyC yn falch iawn o gyhoeddi ei fod yn cefnogi Adsefydlu Niwrolegol Cymru, menter gymdeithasol yng Nglyn-nedd gyda chyllid o £93,336.50 dros y 3 blynedd nesaf.
1024 768 rctadmin

Mae Adsefydlu Niwrolegol Cymru yn dîm o hyfforddwyr arbenigol sy’n defnyddio dull ARNI i adsefydlu goroeswyr strôc ac anafiadau niwrolegol eraill. Maent yn helpu pobl i symud o’r pwynt lle nad yw therapïau’r GIG bellach yn opsiwn i’r pwynt lle gallant ddechrau “ailhyfforddi” eu gweithgareddau dyddiol i helpu eu hunain. Wedi’u sefydlu yn ôl yn…

Darllen mwy
Cefnogi Clwb Lles a Bowlio Cymunedol Pontrhydyfen gyda grant o £26,000 Bowlio i Bawb – Ailddatblygu’r Lawnt Gymunedol a’r Pafiliwn
1024 576 rctadmin

Gyda’r bwriad o sicrhau parhad Clwb Lles a Bowlio Cymunedol Pontrhydyfen, gofynnodd y clwb am arian ar gyfer gwaith helaeth i’r lawnt. Maent am wella cyfleusterau ar gyfer aelodau eu clwb, adeiladu ar y nifer cynyddol o aelodau benywaidd ac ifanc a rhoi cyfleoedd i sefydliadau lleol eraill ddefnyddio’r cyfleusterau. Ers i’r clwb ddod yn…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd yn ehangu’r cymorth sydd ar gael i sefydliadau elusennol a chymunedol yn ardal y gronfa gan weithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot, Ymddiriedolaeth Cranfield ac Interlink RCT.
1024 900 rctadmin

Yn ôl yn 2018 fe wnaethom ariannu tîm Cefnogi Cymunedau yn gweithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot ac Interlink RCT i gynnig cymorth datblygu i ariannu ymgeiswyr a derbynwyr grantiau am 5 mlynedd. Wrth i’r cyfnod hwnnw ddod i ben, fe wnaethom asesu pa gronfa sydd ei angen ar gymunedau i elwa o’r gronfa ac…

Darllen mwy
Diweddariad ar Afan Lodge Gorffennaf 2023
940 788 rctadmin

Yn ôl yn 2019 prynodd Pen y Cymoedd Afan Lodge ac mae’n parhau i fod ym mherchnogaeth lwyr PYC. Mae ganddo Fwrdd annibynnol o 5 Cyfarwyddwr sy’n gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd ac yn cyflogi staff a chontractwyr i weithredu’r cyfleuster. Digwyddodd y pryniant a chychwyn y gweithrediadau yn yr adeilad ychydig cyn dechrau’r…

Darllen mwy