Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.9 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Dyfarnwyd grant o £142,860 i Bêl-rwyd Rhondda ar gyfer y Rhaglen Datblygu ModelAu Hyfforddwyr Cymunedol a Rôl
1024 724 rctadmin

Mae Pêl-rwyd Rhondda yn elusen a sefydlwyd ddiwedd 2016 i newid y dirwedd o gyfleoedd i ferched a menywod mewn chwaraeon ledled Rhondda a Rhondda Cynon Taf. Ar ddiwedd 2017 – flwyddyn yn unig ar ôl ei lansio – Pêl-rwyd y Rhondda oedd y fenter cyfranogiad chwaraeon benywaidd fwyaf yng Nghymru, ac ers agor yn…

Darllen mwy
Cymorth Effeithlonrwydd Ynni i Grwpiau Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf a CNPT
668 220 rctadmin

Oherwydd costau ynni uwch a phwysau ar adeiladau sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, nododd Cronfa Fferm Wynt Pen y Cymoedd – gan weithio gyda Interlink RhCT, CPDS Castell-nedd Port Talbot, Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, fod angen i fudiadau gwirfoddol sy’n gyfrifol am reoli adeiladau cymunedol allu…

Darllen mwy
PyC yn falch o gefnogi 3 grŵp arall ar gyfer prosiectau cymunedol gwych gyda £40,000
1024 576 rctadmin

£13,380 i Dylan’s Den ar gyfer eu Prosiect Cynnal Teuluoedd Mae Dylan’s Den yn fenter gymdeithasol a grëwyd yn 2008 gan aelodau’r gymuned i ddarparu gofal plant o safon mewn ardal lle nad oes llawer o ddarpariaeth gofal plant fforddiadwy. Maent yn sefydliad dielw sy’n cael ei redeg gan bwyllgor rheoli gwirfoddol brwdfrydig ac yn…

Darllen mwy
Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi 2 fusnes mewn ardaloedd twristiaeth prysur gyda £50,000 o gyllid.
1024 709 rctadmin

Pysgota Brithyll Dyffryn Dâr Mae gan ardal o fudd Pen y Cymoedd rai o’r parciau a’r teithiau cerdded awyr agored harddaf sy’n denu pobl o bob cwr o Gymru. Mae Bwrdd Pen y Cymoedd yn awyddus i gefnogi prosiectau beiddgar a chyffrous sy’n manteisio i’r eithaf ar yr hyn sydd ar gael i ymwelwyr o…

Darllen mwy
TEEN HANGOUT – Gwynfi, Afan – Grant Cronfa Weledigaeth o £35,000
1024 461 rctadmin

Cysylltodd Prosiect Chwaraeon Cysylltiedig Gwynfi â Phen y Cymoedd am arian cyfatebol i adeiladu ardal chwarae/hongian i’r arddegau ar ddarn o dir nas defnyddiwyd a hen gwrt tenis yn Park Lane, Blaengwynfi. Mae creu lle pwrpasol i bobl ifanc yn eu harddegau yn y pentref yn rhoi lle diogel iddynt fod yn y pentref a…

Darllen mwy
Eglwys Sant Pedr
715 419 rctadmin

Mae Eglwys Sant Pedr yn adeilad rhestredig Gradd II* sydd wedi’i leoli ym mhentref Pentre. Fe’i cynlluniwyd yn 1890 ac fe’i gwelir fel canolbwynt y pentref ac, yn wir, cwm Rhondda Fawr Uchaf i gyd. Mae ei faint a’i strwythur yn rhoi ymddangosiad fel eglwys gadeiriol sy’n gosod. Mae’r eglwys yn ganolog i’r gymuned ac…

Darllen mwy
Diolch a ffarwel i’r Athro Donna Mead a Dave Henderson
1024 576 rctadmin

Mae’r mis hwn yn nodi eiliad bwysig yn y gronfa wrth i’r 2 Gyfarwyddwr olaf o Fwrdd sefydlu Pen y Cymoedd gamu i lawr o’u rolau. “Mae’r Athro Donna Mead a Dave Henderson wedi bod gyda’r gronfa ers 2016, cyn i ni hyd yn oed gael swyddfa ac rydym bellach wedi cyrraedd diwedd eu telerau.…

Darllen mwy
MAE CYLCH 12 Y GRONFA MICRO BELLACH AR AGOR!
1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 15 Awst 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. We annog pobl i wneud cais ar-lein yma Hafan y Porth – Pen y Cymoedd (flexigrant.com) ond os oes angen fersiwn word neu gais…

Darllen mwy
SWYDD WAG – Swyddog Cymorth Menter & Cyllid
1024 560 rctadmin

Gyda £1.8m y flwyddyn (yn gysylltiedig â mynegai) tan 2043, mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws cymoedd uchaf Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon. Os ydych chi’n angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni, a hoffech chi ymuno â’n tîm staff bach yn…

Darllen mwy
Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi prosiect creadigol newydd cyffrous – Ein Lle Ni gyda dyfarniad grant o £81,458.80
626 728 rctadmin

“Mae Cerddoriaeth a Diwylliant yn ein rhoi ar y map!” Bydd y prosiect yn dwyn ynghyd drawstoriad cyflawn o ardal PyC mewn prosiect uwch-dechnoleg cydweithredol uchelgeisiol to conceive, perfformio a chyflwyno, recordiad pen uchel o ddeg cyfansoddiad newydd, gan arddangos ein treftadaeth a rennir yn y fformat sain arloesol newydd, Dolby Atmos. Nid yn unig…

Darllen mwy