Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.9 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni chwe chyfarwyddwr – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Ardal y Gronfa

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Newidiadau staff
1024 559 rctadmin

Gadawodd Barbara, ein Cyfarwyddwr Gweithredol, y Gronfa ar y 19eg o Fehefin. Mae Barbara wedi dod â llawer iawn o wybodaeth, arbenigedd ac angerdd i’r gronfa ac i’n maes budd a’n cymunedau. Gan fod gennym gefndir amrywiol yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, roedd Barbara yn gallu deall polisi cyhoeddus cymhleth yn ogystal â…

Darllen mwy
COVID GWOBRAU GOROESI A PHROSIECT
1024 566 rctadmin

Erbyn hyn, mae ein cyllid brys cyferbyn bellach wedi dyfarnu £220,270 i fusnesau, sefydliadau a grwpiau yn ardal y Gronfa i gynorthwyo gyda chostau goroesi hanfodol, yn ystod argyfwng COVID. Os ydych chi am sgwrsio â’r tîm ynglŷn â gwneud cais o bosibl, gallwch gysylltu â ni yma neu ebostio enquiries@penycymoeddcic .Cymru Yn ogystal â’r…

Darllen mwy
Community Profile – Treherbert (Blaencwm, Blaenrhondda, Tynewydd, Treherbert, Pen-yr-englyn) – We need your help!
388 263 rctadmin

Communities in the Fund’s area of benefit have a dedicated Supporting Communities Team, providing development support to Pen y Cymoedd fund applicants and grant recipients. One of the key pieces of work over the last 12 months has been developing Community Profiles capturing baseline data using existing knowledge, surveys, profiles and community plans. We have…

Darllen mwy
COVID-19 Emergency Project Fund
774 567 rctadmin

We have now supported 14 organisations with grants of £107,640.99 to support delivery of services responding to community’s needs during the COVID crisis. Is your organisation helping the community in a new way during this crisis in the upper Cynon? So far we have supported food banks, arts and craft packs, gardening packs for community,…

Darllen mwy
Cyflwyno ein aelodau newydd i’r Bwrdd!
493 248 rctadmin

Mae’r cyfan yn newid ar gyfer Bwrdd Cronfa Gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd, gyda dau aelod newydd yn ymuno, ac un aelodau canolog yn gadael. Mae hyn i gyd yn rhan o’n hymrwymiad i sicrhau bod aelodaeth yn cael ei hadnewyddu yn ystod oes y Gronfa – gan ddod â chyfarwyddwyr newydd i mewn…

Darllen mwy
Mae cronfa gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd yn sicrhau bod cyllid brys, llwybr carlam ar gael i sefydliadau yn ardal y Gronfa.
150 150 rctadmin

Cronfa’r prosiect: i gefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol uniongyrchol ac rydym bellach wedi cefnogi 8 sefydliad gyda chyllid o £67,000. Mae 2 brosiect wedi cael eu cefnogi yn y prosiectau Castell-nedd uchaf (£9,000)/2 wedi cael eu cefnogi yn y prosiect Afan uchaf (£14,956.64)/3 ym mhrosiect Rhondda uchaf (£34,670.00) ac 1 ym Mlaenau Cynon…

Darllen mwy
LOCAL HERO OF THE MONTH – BOB AND THE TEAM AT CYMER AFAN COMMUNITY LIBRARY
1024 682 rctadmin

Who is this month’s Local Hero?   Bob Chapman and all staff and volunteers at the Upper Afan Community Help Hub (Cymer Afan Community Library)   What have they been doing?   In Cymer (population c4,500) in the Upper Afan Valley, the library re-opened six years ago as a community-run organisation with around 20 volunteers…

Darllen mwy
CYHOEDDIADAU’R GRONFA COVID-19 FRYS
920 538 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn darparu ariannu brys ar garlam ar gyfer sefydliadau yn ardal y Gronfa. Mae dau edefyn: •Y Gronfa Goroesi: darparu cyllid llif arian brys ar gyfer sefydliadau sydd mewn perygl o gau i lawr •Y Gronfa Prosiectau: cefnogi gwasanaethau ychwanegol sy’n diwallu anghenion cymunedol yn y dyfodol…

Darllen mwy
Cronfa Gymunedol fferm wynt Pen y Cymoedd-cymorth newydd i fentrau!
361 754 rctadmin

Nid yr amser hawsaf i fod yn dechrau swydd yw hi, ond rydym yn fwy na hapus i groesawu Michelle Noble i’n tîm bach (sydd ar waith ar hyn o bryd ac sy’n gweithio o bell) yr wythnos hon, fel ein Swyddog Cymorth Menter a chyllid newydd sbon. Bydd Michelle yn gyfrifol am gynghori a…

Darllen mwy
Micro Fund Round 7 Awards
1024 677 rctadmin

During these difficult times we are very excited to be announcing the results of Micro Fund Round 7 which were considered in March! As ever, we received many more applications than we were able to support. 65 applications were submitted requesting a total of £260,000. £110,364.37 has been awarded this time to 23 community groups…

Darllen mwy