Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.8 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Our Funding Priorities – Prospectus – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Costau Byw
1024 560 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wedi ymrwymo i’r cymunedau yn ardal y gronfa, ac rydym yn cydnabod yn dilyn llifogydd, y pandemig a’r argyfwng costau byw ac ynni bellach, fod cymunedau’n wynebu cyfnod ansicr ac anodd. Mae’r galw am gyngor ariannol a dyledion yn ogystal â chefnogaeth iechyd meddwl a lles, banciau bwyd a dillad a…

Darllen mwy
Canlyniadau Rownd 12 y Gronfa Micro
1024 282 rctadmin

Cawsom ein llethu gan 87 o geisiadau’r rownd hon, y nifer uchaf o geisiadau ers Rownd 2 ac er bod hynny wedi gwneud ein gwaith ychydig yn anoddach, rydym wrth ein boddau i gyhoeddi 46 o grantiau Cronfa Micro i fusnesau lleol a grwpiau cymunedol, gan fuddsoddi £137,750 yn ardal y gronfa. O flodeuwyr i…

Darllen mwy
Micro Fund Round 12 results
1024 282 rctadmin

We were overwhelmed with 87 applications this round, the highest number of applications since Round 2 and whilst that made our job a little trickier, we are thrilled to announce 46 Micro Fund grants to local businesses and community groups, investing £137,750 in the fund area. From florists to coffee, garages to gyms, handcrafted goods…

Darllen mwy
Mae Pen y Cymoedd yn edrych ymlaen yn eiddgar i rannu manylion cyllid cymunedol diweddar yng Nghwm Nedd o £430,000.
1024 512 rctadmin

Mae Neuadd Les Y Glöwr Resolfen wedi derbyn £41,000 tuag at Astudiaeth Ddichonoldeb helaeth ar gyfer Adfer Lles y Glowyr Resolfen. Gyda chyllid cyfatebol eu hunain ac o Moondance a Chronfa Adnewyddu Cymunedol y DU rydym yn falch o gefnogi’r astudiaeth ddichonoldeb i’w helpu i ddeall beth sy’n bosib ar gyfer dyfodol yr adeilad. Bydd…

Darllen mwy
Hearts Announcement
1024 586 rctadmin

­Mae C­ronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn gwasanaethu rhannau uchaf Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chwm Cynon. Mae’r Gronfa Gymunedol wedi dyfarnu arian ar gyfer sawl diffibriliwr gyda grwpiau cymunedol ac adeiladau yn yr ychydig flynyddoedd cyntaf ond gan gydnabod y gallem fod yn fwy rhagweithiol fe wnaethom gysylltu â Calon Hearts, a…

Darllen mwy
MAE GAN GRONFA GYMUNEDOL FFERM WYNT PEN Y CYMOEDD GADAIR NEWYDD.
1024 576 rctadmin

Yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol rydym yn penodi ein cadeirydd am y 12 mis nesaf ac rydym yn falch o gyhoeddi mai Martin Veale fydd ein Cadeirydd newydd y Bwrdd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ymunodd Martin â Bwrdd Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd ym mis Mai 2019 ac mae’n gyfrifydd ac archwilydd…

Darllen mwy
Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn cefnogi adnewyddu adeilad cymunedol poblogaidd Clwb Pêl-droed Resolfen
1024 632 rctadmin

Sefydlwyd Clwb Pêl-droed Resolfen yn 2012 ac mae angen gwella adeilad y clwb ei hun ac aeth yr ymddiriedolwyr at y gronfa gyda gweledigaeth i gael clwb amlbwrpas modern sy’n addas i’r diben ac sy’n darparu ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon a hamdden sy’n hyrwyddo iechyd a lles pentref Resolfen a’r ardaloedd cyfagos. Maent…

Darllen mwy
Dyfarnwyd grant o £142,860 i Bêl-rwyd Rhondda ar gyfer y Rhaglen Datblygu ModelAu Hyfforddwyr Cymunedol a Rôl
1024 724 rctadmin

Mae Pêl-rwyd Rhondda yn elusen a sefydlwyd ddiwedd 2016 i newid y dirwedd o gyfleoedd i ferched a menywod mewn chwaraeon ledled Rhondda a Rhondda Cynon Taf. Ar ddiwedd 2017 – flwyddyn yn unig ar ôl ei lansio – Pêl-rwyd y Rhondda oedd y fenter cyfranogiad chwaraeon benywaidd fwyaf yng Nghymru, ac ers agor yn…

Darllen mwy
Cymorth Effeithlonrwydd Ynni i Grwpiau Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf a CNPT
668 220 rctadmin

Oherwydd costau ynni uwch a phwysau ar adeiladau sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, nododd Cronfa Fferm Wynt Pen y Cymoedd – gan weithio gyda Interlink RhCT, CPDS Castell-nedd Port Talbot, Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, fod angen i fudiadau gwirfoddol sy’n gyfrifol am reoli adeiladau cymunedol allu…

Darllen mwy
PyC yn falch o gefnogi 3 grŵp arall ar gyfer prosiectau cymunedol gwych gyda £40,000
1024 576 rctadmin

£13,380 i Dylan’s Den ar gyfer eu Prosiect Cynnal Teuluoedd Mae Dylan’s Den yn fenter gymdeithasol a grëwyd yn 2008 gan aelodau’r gymuned i ddarparu gofal plant o safon mewn ardal lle nad oes llawer o ddarpariaeth gofal plant fforddiadwy. Maent yn sefydliad dielw sy’n cael ei redeg gan bwyllgor rheoli gwirfoddol brwdfrydig ac yn…

Darllen mwy