News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Myfyrdodau am llwyddiant prosiect 4 mlynedd yn ariannu Ffatri Celfyddydau, Rhondda

686 344 rctadmin

Roedden ni newydd dalu’r rhandaliad olaf o grant 4 blynedd i Ffatri Gelfyddydau a chael adroddiad terfynol. Rydym wedi gwirioni gyda’u hymrwymiad i’r prosiect a’r gwahaniaeth y mae wedi’i wneud, ac rydym yn dymuno pob llwyddiant parhaus iddynt: 1. Gofynnwyd am fuddsoddiad i gwblhau eu cynlluniau i fod yn ganolfan fentrus gynaliadwy i’r gymuned gyfan.…

Grŵp tirwedd a bywyd gwyllt Saith Arches

621 506 rctadmin

Pan gysylltodd Grŵp Tirwedd a Bywyd Gwyllt Saith Arches â’r gronfa ym mis Mawrth 2022, roeddent yn grŵp newydd ei sefydlu sy’n ceisio gwella ac adfer y llwybrau cerdded, llwybrau, a mannau agored cyhoeddus o amgylch Cymmer, Afan. Mae’r grŵp yn dod â gwirfoddolwyr at ei gilydd sydd â diddordeb mewn gwella’r amgylchedd lleol ac…

Yr wythnos hon ym mywyd Pen y Cymoedd

1024 1024 rctadmin

Mae’r amrywiaeth o’r hyn rydyn ni’n cael gwneud, gorfod gwneud, a chael yr anrhydedd o wneud yn ystod wythnos waith ym Mhen y Cymoedd yn anhygoel. Dechreuon ni’r wythnos drwy ymweld â stiwdio prosiect Our Space / Ein Lle Ni am ragolwg slei o Dolby Atmos yn recordio band pres fel rhan o brosiect cyffrous…

ROWND CRONFA MICRO 13 YN AGOR

1024 512 rctadmin

Mae 13eg rownd y Gronfa Micro yn lansio ar Ragfyr 1af. Mae’n ymddangos bod yr amser ers i ni lansio Rownd 1 ar ddiwedd 2016 a rhoi £1.3 miliwn i 392 o sefydliadau a busnesau cymunedol wedi pasio yn blethiad llygad. Gallwch gyflwyno cais am grant o hyd at £5,000 i gynorthwyo prosiect, gwella, neu…

Costau Byw

1024 560 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wedi ymrwymo i’r cymunedau yn ardal y gronfa, ac rydym yn cydnabod yn dilyn llifogydd, y pandemig a’r argyfwng costau byw ac ynni bellach, fod cymunedau’n wynebu cyfnod ansicr ac anodd. Mae’r galw am gyngor ariannol a dyledion yn ogystal â chefnogaeth iechyd meddwl a lles, banciau bwyd a dillad a…

Canlyniadau Rownd 12 y Gronfa Micro

1024 282 rctadmin

Cawsom ein llethu gan 87 o geisiadau’r rownd hon, y nifer uchaf o geisiadau ers Rownd 2 ac er bod hynny wedi gwneud ein gwaith ychydig yn anoddach, rydym wrth ein boddau i gyhoeddi 46 o grantiau Cronfa Micro i fusnesau lleol a grwpiau cymunedol, gan fuddsoddi £137,750 yn ardal y gronfa. O flodeuwyr i…

Micro Fund Round 12 results

1024 282 rctadmin

We were overwhelmed with 87 applications this round, the highest number of applications since Round 2 and whilst that made our job a little trickier, we are thrilled to announce 46 Micro Fund grants to local businesses and community groups, investing £137,750 in the fund area. From florists to coffee, garages to gyms, handcrafted goods…

Mae Pen y Cymoedd yn edrych ymlaen yn eiddgar i rannu manylion cyllid cymunedol diweddar yng Nghwm Nedd o £430,000.

1024 512 rctadmin

Mae Neuadd Les Y Glöwr Resolfen wedi derbyn £41,000 tuag at Astudiaeth Ddichonoldeb helaeth ar gyfer Adfer Lles y Glowyr Resolfen. Gyda chyllid cyfatebol eu hunain ac o Moondance a Chronfa Adnewyddu Cymunedol y DU rydym yn falch o gefnogi’r astudiaeth ddichonoldeb i’w helpu i ddeall beth sy’n bosib ar gyfer dyfodol yr adeilad. Bydd…

Hearts Announcement

1024 586 rctadmin

­Mae C­ronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn gwasanaethu rhannau uchaf Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chwm Cynon. Mae’r Gronfa Gymunedol wedi dyfarnu arian ar gyfer sawl diffibriliwr gyda grwpiau cymunedol ac adeiladau yn yr ychydig flynyddoedd cyntaf ond gan gydnabod y gallem fod yn fwy rhagweithiol fe wnaethom gysylltu â Calon Hearts, a…

MAE GAN GRONFA GYMUNEDOL FFERM WYNT PEN Y CYMOEDD GADAIR NEWYDD.

1024 576 rctadmin

Yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol rydym yn penodi ein cadeirydd am y 12 mis nesaf ac rydym yn falch o gyhoeddi mai Martin Veale fydd ein Cadeirydd newydd y Bwrdd ar gyfer y flwyddyn nesaf. Ymunodd Martin â Bwrdd Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd ym mis Mai 2019 ac mae’n gyfrifydd ac archwilydd…