News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn cefnogi adnewyddu adeilad cymunedol poblogaidd Clwb Pêl-droed Resolfen

1024 632 rctadmin

Sefydlwyd Clwb Pêl-droed Resolfen yn 2012 ac mae angen gwella adeilad y clwb ei hun ac aeth yr ymddiriedolwyr at y gronfa gyda gweledigaeth i gael clwb amlbwrpas modern sy’n addas i’r diben ac sy’n darparu ar gyfer yr holl weithgareddau chwaraeon a hamdden sy’n hyrwyddo iechyd a lles pentref Resolfen a’r ardaloedd cyfagos. Maent…

Dyfarnwyd grant o £142,860 i Bêl-rwyd Rhondda ar gyfer y Rhaglen Datblygu ModelAu Hyfforddwyr Cymunedol a Rôl

1024 724 rctadmin

Mae Pêl-rwyd Rhondda yn elusen a sefydlwyd ddiwedd 2016 i newid y dirwedd o gyfleoedd i ferched a menywod mewn chwaraeon ledled Rhondda a Rhondda Cynon Taf. Ar ddiwedd 2017 – flwyddyn yn unig ar ôl ei lansio – Pêl-rwyd y Rhondda oedd y fenter cyfranogiad chwaraeon benywaidd fwyaf yng Nghymru, ac ers agor yn…

Cymorth Effeithlonrwydd Ynni i Grwpiau Cymunedol yn Rhondda Cynon Taf a CNPT

668 220 rctadmin

Oherwydd costau ynni uwch a phwysau ar adeiladau sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned, nododd Cronfa Fferm Wynt Pen y Cymoedd – gan weithio gyda Interlink RhCT, CPDS Castell-nedd Port Talbot, Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, fod angen i fudiadau gwirfoddol sy’n gyfrifol am reoli adeiladau cymunedol allu…

PyC yn falch o gefnogi 3 grŵp arall ar gyfer prosiectau cymunedol gwych gyda £40,000

1024 576 rctadmin

£13,380 i Dylan’s Den ar gyfer eu Prosiect Cynnal Teuluoedd Mae Dylan’s Den yn fenter gymdeithasol a grëwyd yn 2008 gan aelodau’r gymuned i ddarparu gofal plant o safon mewn ardal lle nad oes llawer o ddarpariaeth gofal plant fforddiadwy. Maent yn sefydliad dielw sy’n cael ei redeg gan bwyllgor rheoli gwirfoddol brwdfrydig ac yn…

Mae Pen y Cymoedd yn cefnogi 2 fusnes mewn ardaloedd twristiaeth prysur gyda £50,000 o gyllid.

1024 709 rctadmin

Pysgota Brithyll Dyffryn Dâr Mae gan ardal o fudd Pen y Cymoedd rai o’r parciau a’r teithiau cerdded awyr agored harddaf sy’n denu pobl o bob cwr o Gymru. Mae Bwrdd Pen y Cymoedd yn awyddus i gefnogi prosiectau beiddgar a chyffrous sy’n manteisio i’r eithaf ar yr hyn sydd ar gael i ymwelwyr o…

TEEN HANGOUT – Gwynfi, Afan – Grant Cronfa Weledigaeth o £35,000

1024 461 rctadmin

Cysylltodd Prosiect Chwaraeon Cysylltiedig Gwynfi â Phen y Cymoedd am arian cyfatebol i adeiladu ardal chwarae/hongian i’r arddegau ar ddarn o dir nas defnyddiwyd a hen gwrt tenis yn Park Lane, Blaengwynfi. Mae creu lle pwrpasol i bobl ifanc yn eu harddegau yn y pentref yn rhoi lle diogel iddynt fod yn y pentref a…

Eglwys Sant Pedr

715 419 rctadmin

Mae Eglwys Sant Pedr yn adeilad rhestredig Gradd II* sydd wedi’i leoli ym mhentref Pentre. Fe’i cynlluniwyd yn 1890 ac fe’i gwelir fel canolbwynt y pentref ac, yn wir, cwm Rhondda Fawr Uchaf i gyd. Mae ei faint a’i strwythur yn rhoi ymddangosiad fel eglwys gadeiriol sy’n gosod. Mae’r eglwys yn ganolog i’r gymuned ac…

Diolch a ffarwel i’r Athro Donna Mead a Dave Henderson

1024 576 rctadmin

Mae’r mis hwn yn nodi eiliad bwysig yn y gronfa wrth i’r 2 Gyfarwyddwr olaf o Fwrdd sefydlu Pen y Cymoedd gamu i lawr o’u rolau. “Mae’r Athro Donna Mead a Dave Henderson wedi bod gyda’r gronfa ers 2016, cyn i ni hyd yn oed gael swyddfa ac rydym bellach wedi cyrraedd diwedd eu telerau.…

MAE CYLCH 12 Y GRONFA MICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 15 Awst 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. We annog pobl i wneud cais ar-lein yma Hafan y Porth – Pen y Cymoedd (flexigrant.com) ond os oes angen fersiwn word neu gais…

SWYDD WAG – Swyddog Cymorth Menter & Cyllid

1024 560 rctadmin

Gyda £1.8m y flwyddyn (yn gysylltiedig â mynegai) tan 2043, mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws cymoedd uchaf Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon. Os ydych chi’n angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni, a hoffech chi ymuno â’n tîm staff bach yn…