News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772

1024 577 rctadmin

Ers 2017 rydym wedi cefnogi grwpiau chwaraeon gyda grantiau Cronfa Ficrofusnesau, cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772 O offer dawns a gymnasteg yng Nglynrhedynog ac Aberdâr i becynnau pêl-droed ac offer ym Mhentre, Glyn-nedd a Blaengwynfi. Clybiau Bowls yn Nhreherbert a Blaengwynfi, clybiau golff a nofio iau, saunas…

Cyllid ar gyfer Adeiladau Cymunedol

1024 535 rctadmin

During yr ymgynghoriad cychwynnol dywedodd y gymuned eu bod am i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: – Helpu i sicrhau bod mannau cymunedol yn cyd-fynd ag anghenion cymunedol (h.y. lle i bobl ifanc, canolfannau iechyd, mynediad i’r anabl ac ati) -Sicrhau bod adeiladau a mannau yn addas i’r diben ar draws ardal y…

Swyddi a Busnesau

1024 583 rctadmin

Pan ofynnodd Vattenfall i’r gymuned beth yr oeddent am ei gael gan Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, dyma rai o’r blaenoriaethau allweddol: Amrywiaeth o swyddi cynaliadwy o ansawdd Cynyddu cyfran y menywod economaidd weithgar Cymorth i fusnesau sydd â chost gweithwyr newydd Strydoedd mawr deniadol sy’n cael eu cadw’n dda Gwneud cyllid cychwyn busnes yn…

Diweddariad cyllid COVID

1024 560 rctadmin

Ym mis Mawrth, ymatebodd pen y Cymoedd yn gyflym i effaith y pandemig a dechreuodd gynnig grantiau a benthyciadau i sefydliadau a busnesau ar gyfer arian goroesi brys ac arian prosiect i ymateb i anghenion cymunedol. Ers hynny rydym wedi dosbarthu dros £530,000 mewn arian ymateb COVID: -£363,249.63 mewn cyllid goroesi i 51 o sefydliadau…

ARWR lleol y mis

722 551 rctadmin

ARWR lleol y mis – Mairwen Silvanus a’r holl bwyllgor yng Nghwmdâr OAP Beth maen nhw wedi bod yn ei wneud? Bu grŵp Cwmdâr yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd, gan godi ysbryd cymunedol a lles yng Nghwmdâr ers 1940. Gydag unrhyw un dros 55 oed croeso bob amser, does ryfedd fod gan…

COVID Arian

875 478 rctadmin

Ers mis Mawrth, mae’r Gronfa fel nawr wedi dosbarthu dros £530,000 mewn arian ymateb COVID: -£363,249.63 mewn cyllid goroesi i 51 o sefydliadau cymunedol a busnesau -£167,435.56 i 23 o grwpiau i redeg prosiectau ymateb COVID Un o’r prosiectau hynny oedd grant o £12,670 i SNAP Cymru Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a…

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi cefnogi busnesau ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon trwy fenthyciadau gwerth cyfanswm o £341,727 ers mis Hydref 2019

1024 1024 rctadmin

Rydym wedi cyflwyno Rhaglen Fenthyciadau fel rhan o’r Gronfa Gymunedol i fwyhau ein cynnig ariannu i gwmnïau sy’n masnachu o fewn ardal y Gronfa. Gellir defnyddio benthyciadau at unrhyw ddiben gan gynnwys twf ac ehangu, buddsoddi mewn asedau neu ofynion llif arian prosiectau cyhyd â bod eich gweithgaredd yn cyflwyno yn erbyn amcanion cyffredinol y…

COMMUNITY PROFILE – Rhigos, cefn rhigos and penderyn – WE NEED YOUR HELP!

150 150 rctadmin

Communities in the Fund’s area of benefit have a dedicated Supporting Communities Team, providing development support to Pen y Cymoedd fund applicants and grant recipients. One of the key pieces of work over the last 12 months has been developing Community Profiles capturing baseline data using existing knowledge, surveys, profiles and community plans. We have 21 in-depth…

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn falch o gyhoeddi pedwar dyfarniad grant gan y Gronfa Gweledigaeth gwerth cyfanswm o £139,318 ar draws Cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

1024 529 rctadmin

Mae grantiau’r Gronfa Gweledigaeth yn cefnogi gweithgareddau sy’n cyflwyno amrywiaeth o fuddion i gymunedau lleol – gall busnesau, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol i gyd ymgeisio. Mae angen i gynigion fod yn eofn, uchelgeisiol ac ychydig bach yn anghyffredin – ac mae’n rhaid eu bod yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol dros yr hir dymor. Mae’r…

ARWR lleol y mis – yr holl dîm yng Nghanolfan Pentre

1024 618 rctadmin

Beth maen nhw wedi bod yn ei wneud? Mae Canolfan Pentre yn ganolfan gymunedol fywiog, sy’n tyfu, ac mae’n darparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer Cymuned Pentre yn y Rhondda. Maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â darparwyr eraill y trydydd sector, yn cynnig clybiau, cyfleoedd dysgu, grŵp rhieni a phlant bach, clybiau ar ôl ysgol a…