Newyddion

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

The Essential Warehouse: Prosiect Cymunedol yn Eglwys Cwmbach, Cwm Cynon, yn derbyn £36,530 fel rhan o brosiect gwerth £48,000 i rendro, atgyweirio, ailaddurno, ac ychwanegu paneli solar.

1024 576 rctadmin

Mae Eglwys Cornerstone yn falch o fod yn gartref i’r Essential Warehouse, menter gymunedol holl bwysig sy’n rhoi gwasanaeth anhepgor i’r gymuned, gan ddarparu eitemau hanfodol a rhad ac am ddim i unigolion a theuluoedd mewn angen yng Nghwm Cynon. Mae’r prosiect hwn, a reolir gan wirfoddolwyr lleol ymroddedig, nid yn unig yn cwrdd ag…

CADEIRYDD NEWYDD I GRONFA GYMUNEDOL FFERM WYNT PEN Y CYMOEDD

797 720 rctadmin

Pleser o’r mwyaf i ni yw cyhoeddi bod Thomas Jones wedi cael ei enwebu a’i ethol fel Cadeirydd newydd Bwrdd Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd. Ymunodd Thomas â’r Bwrdd ym mis Mehefin 2022, ac mae’n gweithio fel Uwch-Gynghorydd Cydymffurfiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae Thomas, sy’n byw yng Nghwm Rhondda, yn darparu cyngor ar…

Canlyniadau Rownd 15 y Gronfa Micro

1024 670 rctadmin

Roeddem wrth ein bodd o dderbyn dros 100 o geisiadau ac rydym wedi gallu cynnig grantiau i 44 o fusnesau a grwpiau cymunedol ar draws ardal y gronfa, gan fuddsoddi £178,000 arall yn y gymuned leol. Rydym yn dymuno pob llwyddiant i’r holl sefydliadau a busnesau gyda’u gweithgaredd. Mae’r rownd nesaf yn agor ym mis…

Diweddariad ar fuddsoddiad Pen y Cymoedd yn yr Afan Lodge

1024 876 rctadmin

Mae adeilad mewn lleoliad hyfryd yng Nghwm Afan, a godwyd yn wreiddiol fel sefydliad y glowyr, ond sydd bellach yn westy, yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i ddiogelu ei ddyfodol ar ôl iddo dderbyn buddsoddiad sylweddol gan Pen y Cymoedd. Tra bod rhagolygon yr Afan Lodge eiconig yn parhau’n ansicr, mae’r buddsoddwyr a’r…

Creu Swyddi: Paratoi’r Ffordd at Ddyfodol Mwy Disglair

1024 560 rctadmin

Oeddech chi’n gwybod bod cyllid PyC wedi creu dros 25 o swyddi ac wedi helpu i gefnogi a chynnal 156 o swyddi pellach yn ardal y gronfa hyd yn hyn? Fel cronfa, rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo a thyfu busnesau lleol,  creu cyfleoedd gwaith, a denu menter a buddsoddiad i’r ardal, gan greu swyddi diogel…

£25,518 mewn cyfuniad o fenthyciad/grant a ddyfarnwyd i Kingsward Ltd. i ariannu’r wybodaeth ddiweddaraf am offer ar gyfer busnes gweithgynhyrchu deng mlynedd ar hugain oed sydd wedi’i leoli yng Nglynrhedynog sy’n ceisio diogelu swyddi presennol a chreu rhai newydd.

474 720 rctadmin

Wedi’i leoli yn Ferndale, mae Kingsward Ltd yn gwmni gweithgynhyrchu deng mlwydd ar hugain oed gyda ffocws ar drin tiwb, torri laser, plygu dalennau, weldio, melino / troi, a gorchudd powdr. Yn dilyn caffael Kingsward Ltd yn ddiweddar gan dîm rheoli newydd, mae’r cwmni’n trosglwyddo i systemau TG a chyfrifiadur newydd, mwy effeithiol, a fydd…

Cyllid o £131,000 i gefnogi cymunedau gyda Chyngor a Chymorth Cymunedol a chreu 2 swydd leol

498 675 rctadmin

Roeddem wrth ein bodd yn gallu helpu Cyngor Ar Bopeth RhCT pan ddaethant i ofyn am help i greu 1.5 o swyddi i ddarparu cymorth cymunedol holl bwysig dros gyfnod o ddwy flynedd. Roedd yn amlwg y byddai’r gallu i gynnig cyngor a chymorth yn y modd hwn yn helpu unigolion i ateb eu hanghenion…

Mae PyC wrth ei bodd yn cefnogi Prosiect Arbed Llygod y Dŵr ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru

628 511 rctadmin

Mae’r Fenter ar gyfer Cadwraeth Natur Cymru (INCC) yn anelu at gynyddu ffawd un o rywogaethau mamaliaid prinnaf a mwyaf bygythiol Cymru – y Llygod Dŵr. Heb gymorth cadwraeth, mae’n debygol y bydd y llygod dŵr hardd ac unwaith yn gyffredin yn diflannu yng Nghymru yn y dyfodol agos. Bydd cyllid gan Gronfa Gymunedol Pen…

Cymorth ariannol gwerth £24,752.25 yn cael ei gynnig i EESW i gyflenwi Gweithdai Adeiladu Tyrbinau Gwynt mewn 30 o ysgolion yn ardal y gronfa

798 688 rctadmin

Mae’r prosiect hwn yn mynd i mewn i ysgolion ac yn cynnig  datblygu sgiliau trwy brofiadau dysgu ymarferol, gan helpu  myfyrwyr i feithrin sgiliau holl bwysig megis cynllunio, dadansoddi a gwerthuso drwy gyfrwng prosiectau ymarferol. Mae ffocws y gweithdy ar ynni gwynt, a’i berthnasedd i gymuned leol Pen y Cymoedd, yn darparu cyd-destun dilys ar…

Pen y Cymoedd yn cefnogi AFC Llwydcoed gyda grant o £126,254.55

668 720 rctadmin

Cefnogodd PyC AFC Llwydcoed am y tro cyntaf yn 2020 pan oeddent am adeiladu eisteddle gwylwyr newydd. Gyda dyfodiad ailstrwythuro Cynghrair FAW ar gyfer tymor 2020/21, bu’n rhaid i’r Clwb ddod o hyd i noddwyr a grantiau gwerth £75,000 i gwrdd â meini prawf FAW dim ond i aros ar y lefel Haen 3 yr…