News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Update on Vision Funded Projects

804 673 rctadmin

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i lawer a blwyddyn ni allai neb fod wedi dychmygu sefyllfa lle byddai’r byd i gyd yn dod i stop. Caeodd grwpiau cymunedol eu drysau a’u sefydliadau, a gorfodwyd busnesau i addasu i ffyrdd newydd o weithio dros nos. Ymhlith yr anhrefn a ddaeth yn sgil COVID 19, daeth cymunedau…

Swyddog Cymorth y Prosiect (25 awr yr wythnos, parhaol)

986 545 rctadmin

Gyda £1.8m y flwyddyn (wedi’i gysylltu â mynegai) tan 2043, mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws cymoedd uchaf Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon. Os ydych yn angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni, a hoffech ymuno â’n tîm staff bach yn y…

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM BROSIECTAU A ARIENNIR GAN WELEDIGAETH

804 673 rctadmin

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i lawer a blwyddyn ni allai neb fod wedi dychmygu sefyllfa lle byddai’r byd i gyd yn dod i stop. Caeodd grwpiau cymunedol eu drysau a’u sefydliadau, a gorfodwyd busnesau i addasu i ffyrdd newydd o weithio dros nos. Ymhlith yr anhrefn a ddaeth yn sgil COVID 19, daeth cymunedau…

Llysgenhadon Pen y Cymoedd

1024 577 rctadmin

Fel cronfa rydym wedi ymrwymo i ymateb i gyfleoedd a heriau fel y nodwyd gan y cymunedau eu hunain. Mae ein llysgenhadon yn bobl sy’n • Bod â gwybodaeth wirioneddol am eu cymuned a pha faterion a chyfleoedd sy’n • Bod â phresenoldeb ar-lein sefydledig neu gysylltu â’u cymunedau’n rheolaidd mewn ffyrdd eraill • Cael…

Penodi Cyfarwyddwr Gweithredol

618 576 rctadmin

Mae’n bleser gan y Bwrdd gyhoeddi penodiad Kate Breeze fel Cyfarwyddwr Gweithredol PYC CIC. Mae Kate wedi dal swydd Cyfarwyddwr dros dro am y 6 mis diwethaf ac yn dilyn proses graffu gadarn mae wedi’i phenodi i’r swydd sylweddol. Mae’r Bwrdd yn hyderus y bydd CIC PYC yn parhau i ffynnu a datblygu o dan…

DIWEDDARIAD PROSIECT

490 478 rctadmin

RHA – Cysylltu Yn ystod y don gyntaf o COVID-19 yn 2020 cafodd ein haelodau cymunedol bregus a oedd yn gwarchod eu taro galetaf gan unigrwydd neu ddim yn gallu cysylltu â theulu a ffrindiau. Gyda chymaint yn gorfod cau eu drysau i ymwelwyr am gyfnod amhenodol, roedd yn golygu fel eu bod yn cael…

Mae 9fed rownd y Gronfa Ficro bellach ar agor!

967 441 rctadmin

Ers 2017 mae gennym 288 o Grantiau Cronfa Ficro gyfanswm o £889,000. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 15Chwefror 2021 a chyhoeddir penderfyniadau a dyfarniadau ddiwedd mis Mawrth. Os ydych yn grŵp, clwb…

Grŵp Coetir Cymunedol Cwmaman

555 500 rctadmin

Grant Cronfa Ficrofusnesau – £3,941.60 Cyfarfu Meriel o’n Tîm Cefnogi Cymunedau â’r grŵp am y tro cyntaf ar ôl i’r PyC eu cyfeirio yn dilyn cais aflwyddiannus i’r gronfa. Yn ystod y cyfarfod dysgodd y cyfan amdanynt a’u syniadau – roedd ganddynt brosiect cymunedol amgylcheddol cadarn, realistig, cyffrous, sy’n pontio’r cenedlaethau. Gweithiodd Meriel gyda nhw…

Ariannu Gweithgareddau Creadigol a Diwylliannol

965 764 rctadmin

Maediwydiannau celf, diwylliant, cerddoriaeth a chreadigol yn wynebu cyfnod anodd iawn wrth iddynt geisio goroesi effaith pandemig. Roeddem o’r farn y byddai hwn yn amser da i gofio’r grwpiau a’r busnesau anhygoel yn yr ardal hon y mae Pen y Cymoedd wedi’u cefnogi yn ei thair blynedd gyntaf. Os ydych yn grŵp neu’n fusnes sy’n…

Micro Fund Round 8 Results

602 666 rctadmin

We are really pleased to announce the results of Micro Fund Round 8. The fund is awarding £102,767.36 to 36 groups, organisations and businesses in the fund area. In addition to this funding through the Micro Fund we are supporting another 5 groups with COVID recovery funding of £20,124. Again, we were thrilled with continued…