News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Mae Afan Lodge Ltd yn chwilio am aelodau bwrdd ychwanegol

629 308 rctadmin

Mae’r Afan Lodge Ltd yn cael ei redeg fel is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Gwmni Buddiannau Cymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd (PyC CIC), gyda’i fwrdd cyfarwyddwyr ei hun i weithredu’r strategaeth a gyrru’r Lodge ymlaen i lwyddiant. Mae PYC CIC wedi bod yn buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd,…

MAE 11eg ROWND Y GRONFA FICRO BELLACH AR AGOR!

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm Ddydd Llun 14eg Chwefror 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. Mae’r cais ar-lein ar gael yma www.penycymoeddcic.cymru Dysgwch fwy yma: https://penycymoeddcic.cymru/the-micro-fund/ Mae’n llawer gwell gennym fod wedi cael sgwrs gyda chi am eich cynnig…

Siop newydd Green Valley yn agor gyda chefnogaeth cyllid Pen y Cymoedd

1024 768 rctadmin

Yr wythnos diwethaf agorodd siop newydd sbon ar Stryd Fawr Treorci arobryn. Mae Green Valley yn edrych yn gwbl anhygoel ac fel cronfa rydym wedi bod yn falch o gefnogi’r busnes newydd hwn gyda chyllid o £16,311 fel cymysgedd o grant a benthyciad ad-daladwy. Yn ogystal â chanolfan ar gyfer y siop ffrwythau a llysiau…

Mae gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd Gadair newydd.

1024 576 rctadmin

Fel rhan o ymrwymiad y gronfa i adnewyddu aelodaeth o Fwrdd Pen y Cymoedd, bydd ein Cadeirydd Dave Henderson yn camu i lawr o Fwrdd Pen y Cymoedd ym mis Mehefin 2022. Felly, yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar, etholwyd Cadeirydd newydd gennym, Victoria Bond ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cymerodd Dave Henderson yr awenau…

Newidiadau i’r BWRDD

1024 576 rctadmin

Y mis hwn rydym yn croesawu dau aelod newydd o’r Bwrdd, Emma Shepherd a gafodd ei geni a’i magu yng Nghwm Cynon sy’n byw ym Mhontypridd ar hyn o bryd, ac mae hi ar hyn o bryd yn arwain ar gyfathrebu, digwyddiadau ac ymgysylltu ar gyfer rhaglen datblygu cymunedol fwyaf Cymru sy’n seiliedig ar asedau,…

CANLYNIADAU ROWND 10 Y GRONFA MICRO!

1024 576 rctadmin

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi canlyniadau Cylch 10 y Gronfa Micro. Mae’r gronfa’n dyfarnu £108,224.84 i 30 o ymgeiswyr, mae hyn yn cynnwys 13 o fusnesau a 17 o grwpiau cymunedol. Unwaith eto, roeddem wrth ein bodd gyda diddordeb ac ymgysylltiad parhaus â’r gronfa – cawsom 56 o gynigion. Os oes gennych ddiddordeb mewn…

MICRO FUND ROUND 10 RESULTS!

1024 576 rctadmin

We are really pleased to announce the results of Micro Fund Round 10. The fund is awarding £108,224.84 to 30 applicants, this is made up of 13 businesses and 17 community groups. Again, we were thrilled with continued interest and engagement with the fund – we received 56 proposals. If you are interested in chatting…

Myfyrdodau ar effaith yn ystod llifogydd a pandemig o 2020.

621 381 rctadmin

Mewn ymateb i’r llifogydd yn Ne Cymru ym mis Chwefror 2020 a phandemig Covid-19 a effeithiodd ar Gymru o fis Mawrth 2020 ymlaen, cynigiodd CIC Pen y Cymoedd gyllid ar ffurf naill ai grant neu fenthyciad. Roedd dwy elfen i’r cyllid ymateb hwn; cymorth ar gyfer goroesiad grwpiau cymunedol a busnesau a chymorth ar gyfer…

Canlyniadau Monitro a Gwerthuso

1024 560 rctadmin

Cronfa Gymunedol PyC CIC sy’n monitro ein perfformiad ein hunain ac rydym wedi comisiynu ymgynghorwyr annibynnol Wavehill i’n helpu gyda hyn dros y blynyddoedd nesaf. Maent yn gweithio gyda ni i werthuso: a. Effaith a chanlyniadau prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa Gymunedol b. Cyflawni’r Weledigaeth Gymunedol a nodir ym Mhasbectws y Gronfa c. Arferion…

Mae CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn recriwtio Aelodau Bwrdd!

545 631 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi bod yn buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon ers 2016. Os ydych chi’n angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni – hoffech chi ymuno â ni? Rydym…