News

Get the latest from Pen Y Cymoedd CIC

Newyddion

Myfyrdodau ar effaith yn ystod llifogydd a pandemig o 2020.

621 381 rctadmin

Mewn ymateb i’r llifogydd yn Ne Cymru ym mis Chwefror 2020 a phandemig Covid-19 a effeithiodd ar Gymru o fis Mawrth 2020 ymlaen, cynigiodd CIC Pen y Cymoedd gyllid ar ffurf naill ai grant neu fenthyciad. Roedd dwy elfen i’r cyllid ymateb hwn; cymorth ar gyfer goroesiad grwpiau cymunedol a busnesau a chymorth ar gyfer…

Canlyniadau Monitro a Gwerthuso

1024 560 rctadmin

Cronfa Gymunedol PyC CIC sy’n monitro ein perfformiad ein hunain ac rydym wedi comisiynu ymgynghorwyr annibynnol Wavehill i’n helpu gyda hyn dros y blynyddoedd nesaf. Maent yn gweithio gyda ni i werthuso: a. Effaith a chanlyniadau prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa Gymunedol b. Cyflawni’r Weledigaeth Gymunedol a nodir ym Mhasbectws y Gronfa c. Arferion…

Mae CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn recriwtio Aelodau Bwrdd!

545 631 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi bod yn buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon ers 2016. Os ydych chi’n angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni – hoffech chi ymuno â ni? Rydym…

MAE 10 FEDROWND Y GRONFA FICRO BELLACH AR AGOR

1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun16 Awst 2021. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. Mae’r cais ar-lein ar gael yma www.penycymoeddcic.cymru Dysgwch fwy yma: https://penycymoeddcic.cymru/the-micro-fund/ Mae’n llawer gwell gennym fod wedi cael sgwrs gyda chi am eich cynnig cyn…

MAE PEN Y CYMOEDD YN GYFFROUS I GYHOEDDI’R GRANTIAU CRONFA GWELEDIGAETH DDIWEDDARAF AR DRAWS CWM CYNON, GAN FUDDSODDI £177,171 PELLACH YN Y GYMUNED LEOL

535 727 rctadmin

GTFM – Cysylltu Aberdâr – £12,491.60 Bu GTFM yn arloesi radio lleol nid er elw yng Nghymru yn 2002 pan ddechreuodd ddarlledu i Bontypridd a’r rhannau o RhCT o’i chwmpas ar sail arbrofol, gan ddilyn rhagddarllediadau byrion yn Rhydyfelin ym 1999 a 2000 – cyn mynd yn drwyddedai Radio Cymunedol cyntaf Cymru yn 2005. Mae…

CYLLID GWELEDIGAETH DROS ‘HYDRO JAM’ YN Y GOEDWIG AC AELOD STAFF NEWYDD I GEFNOGI CYMDEITHAS GYMUNEDOL CWMPARC

569 392 rctadmin

Theatr Avant – Hydro Jam – £15,298.95 Wedi’i gynllunio fel gŵyl go iawn yn y goedwig yn Nhreherbert ar gyfer 2021 a bellach wedi’i gohirio tan 2022, bydd Avant yn awr yn treialu lleoliad y ‘jam’ cyntaf mewn lleoliad coetir yn y DU), yn gweithredu meddalwedd y system farnu ac yn ffilmio’r hyn sy’n bosib…

Aelodau Bwrdd Pen y Cymoedd

388 334 rctadmin

Mae gan y gronfa Fwrdd o 8 Cyfarwyddwr, wedi’i benodi am eu sgiliau a’u gwybodaeth. Mae aelodau’r Bwrdd yn angerddol am botensial y gronfa a’u rôl o ran sicrhau bod gan y gronfa etifeddiaeth wirioneddol i’r meysydd y mae’n eu gwasanaethu. Mae Glenn Bowen wedi bod gyda’r gronfa ers iddi ddechrau yn 2016 a hi…

Canlyniadau Cylch 9 y GRONFA MICRO

553 608 rctadmin

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi canlyniadau Cylch 9 y Gronfa Ficro. Mae’r gronfa’n dyfarnu £110,407.09 i 34 o grwpiau, sefydliadau a busnesau yn ardal y gronfa. Yn ogystal â’r cyllid hwn drwy’r Gronfa Ficro rydym yn cefnogi 3 grŵp a busnes arall gyda chyllid adfer COVID o £8,951.79. Unwaith eto, roeddem wrth ein bodd…

Update on Vision Funded Projects

804 673 rctadmin

Roedd 2020 yn flwyddyn anodd i lawer a blwyddyn ni allai neb fod wedi dychmygu sefyllfa lle byddai’r byd i gyd yn dod i stop. Caeodd grwpiau cymunedol eu drysau a’u sefydliadau, a gorfodwyd busnesau i addasu i ffyrdd newydd o weithio dros nos. Ymhlith yr anhrefn a ddaeth yn sgil COVID 19, daeth cymunedau…

Swyddog Cymorth y Prosiect (25 awr yr wythnos, parhaol)

986 545 rctadmin

Gyda £1.8m y flwyddyn (wedi’i gysylltu â mynegai) tan 2043, mae’r Gronfa’n buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws cymoedd uchaf Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon. Os ydych yn angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni, a hoffech ymuno â’n tîm staff bach yn y…