Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

Gwlyptiroedd Cwmbach
1024 605 rctadmin

Mae Gwlyptiroedd Cymunedol Cwmbach yn safle 11 hectar sy’n cynnwys morlynnoedd a phorfeydd gwlyb. Mae gan y safle hwn gymysgedd o gors, glaswelltir, swamp, dŵr agored, coetir, prysgwydd ac mae’n gorwedd mewn ardal sy’n cael ei dominyddu gan dai a gweithgarwch diwydiannol. Dros y blynyddoedd mae wedi datblygu’n hafan i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt…

Darllen mwy
Hwb Rhondda i Gyn-filwyr
1024 648 rctadmin

Mae Hwb Rhondda i Gyn-filwyr yn elusen gofrestredig a sefydlwyd i helpu cyn-bersonél y lluoedd arfog yn y Rhondda a’r cymoedd cyfagos, sydd neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Maent yn dod o hyd i lety yn y sector rhentu preifat lleol ar gyfer buddiolwyr posibl a gyfeirir atynt gan sefydliadau ac elusennau eraill…

Darllen mwy
Casgliad Celfyddydau Cam – Grant Micro Fund
1024 576 rctadmin

Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2021, cyflwynodd Casgliadau Celfyddydau’r Cyfnod 5 perfformiad clasurol byw, yn bersonol ac ar-lein, yn gwbl rhad ac am ddim i bobl sy’n byw yn Aberdâr ac ardal ehangach RhCT. -Cyngerdd Rhyngweithiol i Deuluoedd amgueddfa @Cynon’r Fali -Pop, Roc a’r Ffilmiau Amgueddfa Dyffryn @Cynon -Cyngerdd Jukebox – CHI sy’n dewis…

Darllen mwy
Gwobr Cronfa Weledigaeth i AFC Llwydcoed – £25,000 – Adrodd Etifeddiaeth
1024 512 rctadmin

Mae’r Clwb wedi bod wrth wraidd y gymuned ers iddo ddechrau 87 mlynedd yn ôl. Fe’i ffurfiwyd allan o’r gymuned lofaol a chan y gymuned lofaol ac mae bob amser wedi chwarae ei rhan lawn ym mywyd y pentref nid yn unig drwy annog a darparu cyfleoedd chwaraeon ond drwy drefnu a chefnogi digwyddiadau a…

Darllen mwy
GRANT CRONFA MICRO I FFOTOGRAFFIAETH PHILIP WARREN – STIWDIO LOFT £3,039.80
1024 576 rctadmin

Mae Philip Warren Photography wedi bod yn cipio eiliadau arbennig cyplau hapus ers 2007. Gyda dim ond ei hun yn gweithio yn y busnes, fe wnaeth logi lle ar Stryd Fawr Treorci arobryn, i gynnig lle proffesiynol i gwrdd â darpar gleientiaid a chynnig lluniau pwrpasol. Welodd llogi lle ei fusnes yn cynyddu’n sylweddol gydag…

Darllen mwy
Cyn-filwyr y Cymoedd – Grant Micro-Gronfa – £4,939.96
1024 576 rctadmin

Wedi’i leoli ychydig y tu allan i ardal y gronfa, ni allwn ystyried prosiectau cyfalaf ond gan eu bod yn unigryw yn yr hyn y maent yn ei gynnig yn y Rhondda Fawr a chefnogi cyn-filwyr a theuluoedd o bob rhan o ardal y gronfa, cysylltodd Cyn-filwyr y Cymoedd â PyC am grant Cronfa Micro…

Darllen mwy