Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

Grŵp Tenantiaid Llys Glenrhondda (Cyfeillion Bingo)
409 503 rctadmin

Bloc cymdeithas dai yw Glenrhondda Court yn Nhreherbert sy’n cynnwys 15 fflat i’r rhai dros 55 oed. Mae’r eiddo’n hygyrch ac mae ganddo lolfa gymunedol, golchdy a gardd. Rheolir yr adeilad gan RHA.   Sefydlwyd Grŵp Tenantiaid Llys Glenrhondda (Bingo Buddies), grŵp o breswylwyr yn yr eiddo, i helpu i gynnal boreau coffi rheolaidd a…

Darllen mwy
DIWEDDARIAD PROSIECT
490 478 rctadmin

RHA – Cysylltu Yn ystod y don gyntaf o COVID-19 yn 2020 cafodd ein haelodau cymunedol bregus a oedd yn gwarchod eu taro galetaf gan unigrwydd neu ddim yn gallu cysylltu â theulu a ffrindiau. Gyda chymaint yn gorfod cau eu drysau i ymwelwyr am gyfnod amhenodol, roedd yn golygu fel eu bod yn cael…

Darllen mwy
Grŵp Coetir Cymunedol Cwmaman
555 500 rctadmin

Grant Cronfa Ficrofusnesau – £3,941.60 Cyfarfu Meriel o’n Tîm Cefnogi Cymunedau â’r grŵp am y tro cyntaf ar ôl i’r PyC eu cyfeirio yn dilyn cais aflwyddiannus i’r gronfa. Yn ystod y cyfarfod dysgodd y cyfan amdanynt a’u syniadau – roedd ganddynt brosiect cymunedol amgylcheddol cadarn, realistig, cyffrous, sy’n pontio’r cenedlaethau. Gweithiodd Meriel gyda nhw…

Darllen mwy
Ariannu Gweithgareddau Creadigol a Diwylliannol
965 764 rctadmin

Maediwydiannau celf, diwylliant, cerddoriaeth a chreadigol yn wynebu cyfnod anodd iawn wrth iddynt geisio goroesi effaith pandemig. Roeddem o’r farn y byddai hwn yn amser da i gofio’r grwpiau a’r busnesau anhygoel yn yr ardal hon y mae Pen y Cymoedd wedi’u cefnogi yn ei thair blynedd gyntaf. Os ydych yn grŵp neu’n fusnes sy’n…

Darllen mwy
Cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772
1024 577 rctadmin

Ers 2017 rydym wedi cefnogi grwpiau chwaraeon gyda grantiau Cronfa Ficrofusnesau, cyllid brys COVID a grantiau mawr o’r Gronfa Weledigaeth gwerth cyfanswm o £287,772 O offer dawns a gymnasteg yng Nglynrhedynog ac Aberdâr i becynnau pêl-droed ac offer ym Mhentre, Glyn-nedd a Blaengwynfi. Clybiau Bowls yn Nhreherbert a Blaengwynfi, clybiau golff a nofio iau, saunas…

Darllen mwy
Cyllid ar gyfer Adeiladau Cymunedol
1024 535 rctadmin

During yr ymgynghoriad cychwynnol dywedodd y gymuned eu bod am i Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: – Helpu i sicrhau bod mannau cymunedol yn cyd-fynd ag anghenion cymunedol (h.y. lle i bobl ifanc, canolfannau iechyd, mynediad i’r anabl ac ati) -Sicrhau bod adeiladau a mannau yn addas i’r diben ar draws ardal y…

Darllen mwy