Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

Arts Factory Case Study
Grant Cronfa Grantiau Micro Arts Factory ar gyfer prosiect Ieuenctid, Iechyd a Lles
454 704 rctadmin

Agorwyd Clwb Ieuenctid Iechyd a Lles Ffatri y Celfyddydau ym mis Hydref 2021 oherwydd y galw cynyddol am ddarpariaeth ieuenctid yn ardal Rhondda Fach. Roedd hwn yn wasanaeth cyfyngedig iawn ac roedd gennym nifer fawr o bobl ifanc yn ceisio cyrchu ein gwasanaeth. Yn ffodus, llwyddodd i sicrhau cyllid ychwanegol gan Grant y Gronfa Ficro…

Darllen mwy
Ffrwyth llafur: Mae plant ysgol lleol yn ymuno â gardd gymunedol ar gyfer Wythnos Genedlaethol yr Ardd i gefnogi’r hen a’r rhai sy’n agored i niwed.
768 1024 rctadmin

Mae Gardd Gymunedol Rhondda Fach ac ysgol gynradd Maerdy ill dau wedi’u lleoli yng Nglynrhedynog, wedi dod at ei gilydd i gefnogi twf llysiau tymhorol i bobl hŷn a phobl fregus yn y gymuned leol. Mae gan yr ardd 17 o wirfoddolwyr rhan amser, ac mae’n croesawu plant o ysgolion cynradd lleol, Glynrhedynog a Maerdy…

Darllen mwy
Adeiladu sgiliau ar gyfer bywyd a grymuso newid: Sefydliad newid cymdeithasol yn adnewyddu cartrefi ac yn trawsnewid bywydau
748 1024 rctadmin

Mae menyw ddi-waith o Resolfen yn Ne Cymru, a oedd heb yr hyder, y sgiliau a’r cymwysterau i sicrhau swydd, bellach wedi sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu yn dilyn lleoliad gyda’r Fenter Effaith Gymunedol. Mae’r Fenter Effaith Gymunedol yn sefydliad nid-er-elw sy’n cyfuno datblygu sgiliau a dysgu ag adfywio cymunedol. Yn dilyn derbyn £276K…

Darllen mwy
Otterly Amazing: Bygwth mamaliaid yn dychwelyd i Afon Cynon yn dilyn cyllid.
960 854 rctadmin

Mae nifer y dyfrgwn a welwyd yn afon Cynon wedi cynyddu yn dilyn buddsoddiad o £50K i lanhau’r afon. Mae’r prosiect ‘Afon i Bawb’ sy’n cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd a’i redeg gan Ymddiriedolaeth Afonydd De-ddwyrain Cymru yn fenter tair blynedd gyda’r nod o wella a gwella bioamrywiaeth…

Darllen mwy
Ailgylchu, ail-greu ac adwerthu: lansio menter ailgylchu plastig newydd yn y Rhondda.
1024 683 rctadmin

Mae menter newydd dan arweiniad y gymuned newydd lansio yng Nghwm Rhondda sy’n anelu at ailgylchu, ail-greu a manwerthu plastig untro. Nod menter gymdeithasol, Soaring Supersaurus ym Mhenrhys, ond yn gweithio ar draws y cymoedd, yw creu arian ar gyfer plastig wedi’i ailgylchu yn y gymuned leol. Mae Soaring Supersaurus yn casglu ac yn ailddefnyddio…

Darllen mwy
Gilgal Community Association – Micro Fund Grant – £2,098
1024 768 rctadmin

Just under a year ago we awarded a Micro Fund to Gilgal Coffee and Breakfast club. They were the 1st organisation in the Upper Afan Valley to establish a Food Bank and when the pandemic restrictions started to lift, they recognised people in community needed somewhere safe to come and have a chat and get…

Darllen mwy