Astudiaethau Achos

Darganfyddwch sut y mae'r gronfa wedi helpu llawer o ...

Astudiaethau achos

Mwy o wybodaeth…

Darllenwch rai o’n hastudiaethau achos diweddaraf i weld rhywfaint o’r hyn rydym wedi’i gefnogi hyd yma.

SCOOBS DOGGY DAY CARE, LLETYA A THRIN A GOLCHI

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – £5,000 Roedd Scoobs Doggy Day Care yn anelu at gynnig gwasanaeth gofal anifeiliaid dibynadwy, hyblyg, cynhwysfawr, fforddiadwy, cyfeillgar i berchnogion cŵn yng nghartref yr ymgeisydd – wedi’i dargedu at gwsmeriaid o fewn 15 milltir o Hirwaun.  Eu nod yw ehangu’r busnes maes o law i gyflogi o leiaf un person lleol. …

Darllen mwy
Grant gan y Gronfa Grantiau Bychain: £3425.00

Derbyniodd Prosiect Ieuenctid Blaenllechau grant o £3425 gan y Gronfa Grantiau Bychain ar gyfer eu Prosiect Dawns a Drama Blaenllechau. Cynhaliwyd sesiynau dawns a drama wythnosol gyda sioeau ac arddangosiadau fel uchafbwynt. Rhoddwyd sioe ymlaen yn Neuadd Morlais ar gyfer cyfeillion a theuluoedd yn ogystal â pherfformio mewn ffeiriau ysgol, digwyddiadau’r Nadolig a pherfformiad mewn…

Darllen mwy
EWCH ATI I REDEG YM MHEN Y CYMOEDD RHEDEG CYMRU

£2,500 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – AWST 2017 Rhaglen Rhedeg Cymdeithasol yw Rhedeg Cymru sy’n ‘anelu at helpu ail-siapio ac adnewyddu cymunedau yng Nghymru; gan gyfrannu at Gymru sy’n iach ac yn gymdeithasol gydlynol, a chael 18% o boblogaeth oedolion Cymru’n rhedeg o leiaf unwaith yr wythnos’. Eu gweledigaeth gyffredinol yw creu newid parhaol ar…

Darllen mwy
CYFLOGAETH I BAWB CYMDEITHAS GYMUNEDOL CWMPARC

CYFLOGAETH I BAWB CYMDEITHAS GYMUNEDOL CWMPARC   Gyda’r grant hwn roedd y Neuadd Gymunedol yn gallu cyflogi gwirfoddolwr lleol i weithio am 20 awr yr wythnos yn eu Cyfleuster Caffi Cymunedol i alluogi’r Ganolfan i estyn oriau agor a darparu gwasanaeth cludfwyd cartref cynyddol i’r henoed a phobl llai abl yn y gymuned. Hyfforddwyd yr…

Darllen mwy
PICNIC YN Y PARC

CWMGWRACH YN SYMUD YMLAEN £800 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN Sefydlwyd y grŵp hwn ym mis Mai 2016, mae ganddi 5 aelod Pwyllgor a 12 gwirfoddolwr. Y llynedd gwnaethant godi £1500 trwy godi arian a chynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau llwyddiannus. Mae grwpiau eraill yn y pentref wedi cymryd rhan yn weithredol mewn rhedeg y digwyddiad ac…

Darllen mwy
CYFLOGI GWEITHIWR CYNNAL A CHADW PYLLAU GLYNCORRWG

CYFLOGI GWEITHIWR CYNNAL A CHADW PYLLAU GLYNCORRWG £5,000 – CRONFA GRANTIAU BYCHAIN – CHWE 2017 O ganlyniad i egni ac ymrwymiad aelodau’r gymuned leol sy’n benderfynol o fanteisio i’r eithaf ar eu lleoliad tirwedd anhygoel, mae Pyllau a Chanolfan Beicio Mynydd Glyncorrwg yn fyd-enwog. Mae’r Ganolfan yn ganolbwynt ystod helaeth o lwybrau wedi’u marcio ar…

Darllen mwy