Adnewyddu gweledigaeth y Gronfa

Adnewyddu gweledigaeth y Gronfa

Rhannwch eich syniadau ar gyfer eich cymuned nawr

Wedi’i datblygu yn wreiddiol yn 2015, nododd y Weledigaeth Gymunedol ar gyfer ardal fudd-dal Fferm Wynt Pen y Cymoedd gyfleoedd i ddod â buddion ychwanegol a newydd i’r ardal i yrru datblygiad lleol. Mae’r cyfleoedd hyn yn cynrychioli galw gwirioneddol am wasanaethau, gweithgareddau a chynhyrchion y mae pobl sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r ardal yn eu nodi sydd eu hangen neu y mae ganddynt ddiddordeb mewn eu hannog yma.  Y Weledigaeth yw gwaith a chreadigaeth y cymunedau eu hunain, nid yw’n rhywbeth y mae eraill wedi penderfynu a fydd yn dda iddynt. Mae’n bryd nawr adnewyddu eich gweledigaeth ar gyfer y gronfa sy’n golygu y byddwn yn ymgysylltu â chymunedau i asesu cynnydd yn erbyn blaenoriaethau a gosod strategaeth ar gyfer y gronfa.  

Mae angen eich help arnom ni!

Rhwng mis Ionawr a mis Mehefin 2022 byddwn yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau ymgysylltu o weithdai wedi’u hwyluso i ddigwyddiadau cwrdd â’r tîm. Mae gennym arolwg y mae arnom angen cymaint o bobl â phosibl sy’n byw neu’n gweithio yn ardal y gronfa i’w lenwi.  

Gallwch chi lenwi’r arolwg yma

Gofynnwch i’ch ffrindiau, teuluoedd a chydweithwyr lenwi’r arolwg oherwydd heb farn y gymuned gyfan ni allwn osod y weledigaeth ar gyfer y gronfa.  

Sylwadau gan Dîm Pen y Cymoedd

Mae gwneud penderfyniadau ar y cyd ynghylch dyfodol y gronfa yn gofyn am gyd-ddealltwriaeth o nodau. Ers 2017 mae PyC wedi dyfarnu dros £5 miliwn mewn cyllid. Roedd y prosbectws cymunedol gwreiddiol yn nodi nodau a dyheadau’r cymunedau ac yn llywio ein penderfyniadau. Nawr yw’r amser i adnewyddu’r prosbectws hwnnw. Rydym yn dyheu i’r gronfa gael ei harwain gan y gymuned, ei bod yn seiliedig ar le ac y gellir ei haddasu i gyfleoedd, materion a blaenoriaethau’r gymuned. Mae angen eich help arnom i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i osod blaenoriaethau a chynllun gweithredu ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Rydym nawr yn edrych i’r dyfodol ac yn ystyried y cyfnod hwn o ymgynghori fel cyfle i ysgogi arloesedd a gweithgarwch cymunedol, nid casglu gwybodaeth yn unig.” – Kate, Cyfarwyddwr Gweithredol Cronfa Gymunedol PyC 

“Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd ar waith tan 2043 ac mae eisoes wedi buddsoddi mewn dros 500 o grwpiau a busnesau ar draws ardal y gronfa, gan fynd i’r afael â llawer o themâu a blaenoriaethau gwahanol a nodwyd gyntaf yn y prosbectws gwreiddiol. Fel y mae’r blynyddoedd diwethaf wedi dangos i ni, gall pethau newid yn gyflym ac mae’n bwysig bod gennych lais wrth lunio gweledigaeth yr arian dros y pum mlynedd nesaf. Mae angen eich help arnom i nodi ble mae’r blaenoriaethau ar draws ardal y gronfa a sut y gall y gronfa gefnogi syniadau arloesol, beiddgar ac effeithiol ar gyfer etifeddiaeth tymor hwy o’r gronfa” – Michelle, Swyddog Cymorth Menter a Chyllid Cronfa Gymunedol PyC

Ffeithlun cerrig milltir allweddol

Llinell amser digwyddiadau a gweithgareddau

Bydd y tîm o gwmpas yn ystod y 6 mis nesaf mewn amrywiaeth o leoliadau busnes a chymunedol yn sgwrsio â grwpiau, busnesau ac aelodau’r gymuned. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol am ragor o fanylion:  

 

Chwefror

Glyn-nedd

Chwefror

Treorci

Mawrth

Abercwmboi

Mawrth

Pelenna

Ebrill

Croeserw

Ebrill

Resolfen

Mai

Aberdâr

Mai

Glyn Rhedynog

Byddwn hefyd yn cynnal cyfres o weithdai wedi’u hwyluso gydag arweinwyr lleol, partneriaid strategol, cynrychiolwyr cymunedol a busnes a rhagor. Os oes gennych ddiddordeb arbennig yn unrhyw un o’r themâu hyn byddem yn croesawu’r cyfle i sgwrsio â chi ymhellach ac os hoffech wneud hyn, cysylltwch â ni

Mannau awyr agored a hamdden / Swyddi a’r economi / Addysg, Dysgu a Digidol / Hinsawdd a’r amgylchedd / Iechyd a llesiant / Adeiladau cymunedol / Twristiaeth / Diwylliant / Trafnidiaeth 

Eich Syniadau

Mae angen eich help arnom i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i osod blaenoriaethau a chynllun gweithredu ar gyfer y 5 mlynedd nesaf. Rydym nawr yn edrych i’r dyfodol ac yn ystyried y cyfnod hwn o ymgynghori fel cyfle i ysgogi arloesedd a gweithgarwch cymunedol, nid casglu gwybodaeth yn unig. Byddwn yn ymchwilio ac yn deall y Cyd-destun Cymunedol ac mae angen ymdeimlad o farn gyhoeddus arnom ar yr hyn yr ydym wedi’i wneud hyd yn hyn o ran yr hyn yr ydym wedi’i ariannu a buddsoddiad uniongyrchol. 

Rydym yn derbyn y dylai’r broses hon gymryd amser – mae angen adeiladu ymddiriedaeth ar draws amrywiaeth o ddulliau er mwyn cyflawni ymgysylltiad gwirioneddol. Mae angen amser ar arianwyr a chymunedau i nodi, trafod a gweithredu syniadau gwaith yn y gymuned. 

Os hoffech chi gymryd rhan neu os oes gennych syniadau am grwpiau y dylem ymgysylltu â nhw neu ffyrdd y gallwn ymgynghori â’r gymuned, cysylltwch â ni a gadewch i ni wybod.  

Dolenni Defnyddiol

I gael gwybod rhagor am y weledigaeth gymunedol wreiddiol, gweler yma: Ein Blaenoriaethau Ariannu – Prosbectws – Cronfa Gymunedol Pen Y Cymoedd (penycymoeddcic.cymru)

I gael gwybod rhagor am yr hyn yr ydym wedi’i ariannu hyd yma, gweler yma: Beth ydyn ni wedi’i ariannu? – Cronfa Gymunedol Pen Y Cymoedd (penycymoeddcic.cymru)

I weld astudiaethau achos o brosiectau’r gronfa, gweler yma: Astudiaethau Achos – Cronfa Gymunedol Pen Y Cymoedd (penycymoeddcic.cymru)

I weld ardal fudd y gronfa, gweler yma: AOB-Towns-and-Villages-PDF-1-1.pdf (penycymoeddcic.cymru)