CYFLEOEDD ARIANNU

Dysgwch mwy am y Gyfleoedd Ariannu Cronfa Pen y Cymoedd

Arrianu

Ein Cyfleoedd Ariannu

Mae pobl leol eu hunain wedi diffinio blaenoriaethau ar gyfer y Gronfa – gallwch ddarllen amdanynt yn ein Prosbectws. Gan bydd y Gronfa yma am yr 20 mlynedd nesaf gallwn gefnogi gweithgareddau er lles y gymuned yn awr, tra’n cynllunio hefyd ar gyfer y tymor hir.

Cyfleoedd Cyfartal i gymryd rhan
Dylai fod croeso i unrhyw un sydd am gymryd rhan wneud hynny, oni bai bod rhesymau clir pam nad yw hyn yn bosib (e.e. mae’r gweithgaredd neu wasanaeth dim ond ar gyfer menywod, pobl ifainc neu bobl hŷn), dylai eich dogfen lywodraethu a pholisïau egluro hyn. Gallwch ddarllen ein polisi Cyfle Cyfartal yma.

Ni all y Gronfa Grantiau Bychain gefnogi

gweithgareddau nad ydynt yn darparu buddion clir i gymunedau o fewn Ardal Budd y Gronfa ceisiadau ar gyfer gweithgareddau neu brosiectau sy’n diarddel grwpiau penodol o bobl heb resymau clir y gellir eu hamddiffyn yn gyfreithiol ceisiadau gan gyrff sector cyhoeddus gweithgareddau y mae cyrff sector cyhoeddus yn statudol gyfrifol amdanynt ceisiadau gan unigolion ar…

Darllen mwy
Sut bydd ceisiadau Grantiau Bychain yn cael eu hasesu.

Byddwn yn darllen eich cais yn ofalus gan gysylltu â chi os oes angen esboniad neu wybodaeth bellach. Cyfarwyddwr y Cwmni fydd yn gwneud y penderfyniad ynghylch eich cais – fel arfer o fewn 6 wythnos o ddyddiad cau y rownd. Mae’n well i chi gymryd eich amser i… Mae’n well cymryd eich amser wrth…

Darllen mwy
Cronfa Grantiau Bychain

Mae 5ed rownd y Gronfa Grantiau Bychain nawr ar agor – y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun 11 Chwefror 2019. Rydym yn cydnabod y gall syniadau gwych gael eu gwireddu weithiau trwy gyfrannu symiau cymharol fach o arian ar yr amser iawn – ar sail unigol. Mae’r Gronfa Grantiau Bychain yn…

Darllen mwy
Y Gronfa Gweledigaeth

Cronfa Weledigaeth Mae’r Gronfa Weledigaeth yn cynnig grantiau dros £5,000 (cyfalaf a/neu refeniw) i gefnogi gweithgareddau sy’n helpu i gyflawni un neu fwy o’r blaenoriaethau a nodir ym Mhrosbectws y Gronfa. Gall busnesau, y sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol wneud cais. Er nad yw cyrff y sector cyhoeddus yn gymwys, rydym yn croesawu gweithio mewn…

Darllen mwy