Cronfa Grantiau Bychain

150 150 rctadmin

Bydd 8fed rownd y gronfa ficro yn agor ar gyfer ceisiadau hyd at £5.000 ar Fehefin 1af.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw canol Awst a chaiff penderfyniadau eu cyhoeddi ddiwedd mis Medi

Cynhelir dwy rownd o’r Gronfa Grantiau Bychain bob blwyddyn – mae un yn agor ar 1 Mehefin ac yn cau yng nghanol mis Awst ac mae’r llall yn agor ar 1 Rhagfyr ac yn cau yng nghanol mis Chwefror.

Cysylltwch â ni trwy anfon e-bost i enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785 i drafod terfynau amser ymgeisio

 

Rydym yn cydnabod y gall syniadau gwych gael eu gwireddu weithiau trwy fuddsoddi symiau cymharol fach o arian ar yr amser iawn – ar sail unigol. Mae’r Gronfa Grantiau Bychain yn cynnig grantiau unigol gwerth hyd at £5,000 i gefnogi agweddau pwysig ar fywyd cymunedol ac i gefnogi datblygu mentrau. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys: prynu eitemau bychain o gyfarpar; gwaith cyfalaf bach; gweithgareddau, digwyddiadau a phrosiectau; datblygu busnesau a busnesau newydd; prosiectau peilot.

Gall Grantiau Bychain helpu talu costau digwyddiadau cymunedol, gorffen cynllun ehangach neu roi hwb i fusnes newydd; gallant helpu hysbysebu gwasanaeth neu gefnogi astudiaethau dichonoldeb i ddatblygu cynlluniau ehangach. Mae uchafswm terfyn o £5,000 i’r grantiau ond rydym yn disgwyl y bydd llawer o’r dyfarniadau am symiau llai, ac yn gwahodd y ceisiadau hynny’n weithredol.

 

Mae dau edefyn i’r Gronfa:

Cronfa GrantiaBydd angen i chi gwblhau’r ffurflen sy’n cyfateb orau i’r hyn rydych eisiau ei wneud. I ddechrau eich cais ar-lein, cliciwch yma https://penycymoedd.flexigrant.com/u Bychain: Cymunedau – ar gyfer sefydliadau gwirfoddol a chymunedol, mentrau cymdeithasol, cynghorau cymuned a thref, a chymdeithasau rhieni ac athrawon mewn ysgolion.

Cronfa Grantiau Bychain: Microfusnesau – ar gyfer y rhai sydd am ddatblygu neu gychwyn menter.

 

Er na all cyrff statudol ymgeisio am grant gan y Gronfa Grantiau Bychain, rydym yn croesawu prosiectau neu weithgareddau sydd wedi eu datblygu a’u cyflwyno ar y cyd. Rydym yn croesawu gwaith partneriaeth gyda’r sector statudol. Ni all y Gronfa Grantiau Bychain gefnogi costau parhaus ac ni ddylech ddisgwyl ymgeisio am yr un gweithgaredd bob blwyddyn.

 

Sut i wneud cais i’r Gronfa Grantiau Bychain

Bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen sy’n cyfateb orau i’r hyn rydych eisiau ei wneud. I ddechrau eich cais ar-lein, cliciwch yma https://penycymoedd.flexigrant.com/

Byddwn yn darllen trwy eich cais yn ofalus ac yn cysylltu â chi os oes gennym unrhyw gwestiynau neu mae angen mwy o wybodaeth arnom. Mae penderfyniadau p’un a ddylid dyfarnu grant neu beidio’n cael eu gwneud gan Gyfarwyddwyr y Cwmni Buddiant Cymunedol – fel arfer o fewn 6 wythnos ar ôl dyddiad cau pob rownd ymgeisio.

Mae’n syniad da i gymryd eich amser wrth roi cais at ei gilydd, er mwyn sicrhau y gallwch gyflwyno’r achos gorau posib. Byddwn yn edrych yn agos iawn ar yr agweddau hyn ar eich cynnig:

A. CYMHWYSTER

Cymhwyster cyffredinol a chysylltiadau â nodau a themâu’r Gronfa

B. DILYSU

Gwiriadau adnabyddiaeth a dilysu – ein gweithdrefnau atal twyll safonol i ddiogelu’r Gronfa. Nid gwiriadau credyd mo’r rhain – eu hunig fwriad yw sicrhau mai chi yw’r person y mae ei enw ar y ffurflen.

C. EFFAITH a CHYFLWYNO

Pa wahaniaeth a ddaw yn sgil y gweithgaredd neu brosiect?

 

Tystiolaeth o’r angen am eich prosiect, pwy fydd yn elwa, sut fydd y gweithgaredd yn gwneud gwir wahaniaeth, sut rydych chi’n gwybod nad oes neb arall yn ei wneud? Beth fydd wedi ei gyflawni pan fydd eich gweithgaredd neu brosiect wedi ei gwblhau?

Ch. EICH SEFYDLIAD

Eich hanes o gyflwyno gweithgareddau tebyg – neu, os yw’r gwaith yn newydd i chi, i ba raddau rydych wedi paratoi, pa gyngor rydych wedi ei dderbyn etc.

Sut mae eich sefydliad wedi ei reoli – eich polisïau, yswiriant etc.

D. CYNNWYS AC ENNYN DIDDORDEB Y GYMUNED

Sut rydych yn ennyn diddordeb ac yn cysylltu â’ch cymuned neu gwsmeriaid – sut rydych yn sicrhau bod pobl yn gwybod amdanoch chi, sut y gallant gymryd rhan ac elwa, sut maent yn ymwneud â rheoli’r sefydliad etc. Os yw rhai grwpiau o bobl wedi eu heithrio, ydy’r rheswm dros hynny’n glir?

Dd. CYNLLUNIO A CHYFLWYNO

Sut ydych wedi cyfrifo costiadau gweithgareddau, a fydd angen ariannu neu ganiatadau ychwanegol i’ch galluogi i gychwyn arni? A fydd yn cymryd amser i’r rhain gael eu trefnu? Ydych chi’n cydweithio â phartneriaid? Pa mor realistig yw’r amserlen gyflwyno?

Dros amser byddwn yn anelu at sicrhau cydbwysedd o ddyfarniadau ar draws yr ardal buddiant hefyd.

 

YR HYN NA ALL Y GRONFA GYMUNEDOL EI GEFNOGI

gweithgareddau nad ydynt yn cyflwyno buddion clir i gymunedau o fewn Ardal Buddiant y Gronfa

ceisiadau am weithgareddau neu brosiectau sy’n diarddel grwpiau penodol o bobl heb resymau clir iawn y gellir eu hamddiffyn yn gyfreithiol

ceisiadau gan gyrff sector cyhoeddus

gweithgareddau y mae corff cyhoeddus yn statudol gyfrifol amdanynt

ceisiadau gan unigolion ar wahân i’r rhai sydd eisiau sefydlu neu ddatblygu busnes

gweithgareddau sy’n ymwneud â gwleidyddiaeth neu grefydd yn unig

gwariant/costau a dalwyd yn y gorffennol ar gyfer gweithgareddau sydd eisoes wedi digwydd

TAW y gellir ei hadennill

prosiectau sy’n hyrwyddo, darparu, datblygu, gweithredu neu fel arall cefnogi unrhyw gynllun ynni anadnewyddadwy neu adnodd cysylltiedig.