Buddsoddiadau Pen y Cymoedd

LLETY AFAN

Cefndir a Phecyn Achub Cychwynnol

Yn 2019, cysylltwyd â Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd CIC (PyC CIC) a gweithio gyda’r perchnogion ac eraill i sicrhau cyfraniad parhaus Afan Lodge i ffyniant cwm Afan a chymunedau ehangach.

Cytunodd Bwrdd y PyC fod y gwesty’n gaffaeliad mawr mewn lleoliad a oedd â photensial enfawr. Dangoswyd bod y busnes yn gweithredu’n broffidiol yn y gorffennol a gallai wneud hynny eto yn y dyfodol, gyda’r lefel gywir o reolaeth fusnes ac ariannol ragweithiol. Cynhaliodd y gronfa adolygiad a dadansoddiad ariannol manwl o gyfrifon y pum mlynedd diwethaf a nododd sawl opsiwn posibl i Fwrdd PyC eu hystyried. Penderfynwyd cynnig cymorth uniongyrchol o £89,241.73 i’r busnes, er mwyn atal cau tra bod PYC yn cynnal dadansoddiad manwl o’r opsiynau.

Oherwydd diwydrwydd, cytunodd PyC yn llwyddiannus, gyda’r perchnogion a’u bancwyr i brynu’r busnes yn uniongyrchol er mwyn cynnal y cyfleuster fel busnes allweddol yn y cwm. Penderfynwyd galluogi Afan Lodge i wireddu ei botensial strategol, gan gadw cyflogaeth leol a chaniatáu ar gyfer datblygiadau ehangach yn y dyfodol, er budd yr holl randdeiliaid. Mae bellach yn is-fusnes sy’n eiddo llwyr i PyC CIC sy’n cael ei reoli a’i redeg ar ran PYC CIC gan staff lleol – gan ryddhau ei botensial i ehangu ei gynnig mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae PyC CIC wedi gwneud hyn fel rhan o’i gylch gwaith a’i genhadaeth i helpu i ysgogi ac adfywio gweithgarwch economaidd ledled maes budd y Gronfa.

Mae’r buddsoddiad hwn yn adlewyrchu gwerth y mae CIC PyC yn ei roi ar yr angen i sicrhau llety o safon i ymwelwyr yng Nghwm Afan fel conglfaen i ddatblygiad economaidd pellach yn yr ardal.

Beth sydd wedi digwydd ers hynny?

Ar ôl cyfnod cyffrous o gael y Lodge yn barod i’w ail-lansio gydag adnewyddiad ysgafn ac o dan reolaeth newydd, agorodd y Lodge ar Fawrth 13eg, 2020 dim ond i gael ei orfodi i gau wythnos yn ddiweddarach gan bandemig Covid.

Mae’r Lodge wedi aros ar gau am lawer o’r amser ers i ni fuddsoddi oherwydd y pandemig. Mae Cyfarwyddwyr penodedig Afan Lodge wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y busnes wedi goroesi effeithiau pandemig a gafodd effaith mor ddinistriol ar y diwydiant lletygarwch.

Cyflwynodd y Lodge gais i’r gronfa am grant COVID o £66,999 ac ystyriwyd y cynnig gan aelodau Bwrdd PyC yn annibynnol ar Fwrdd Lodge a’i gefnogi. Yn ystod cyfnod COVID, cynigiodd Pen y Cymoedd gyfanswm o £570,000 o gyllid COVID i 53 o sefydliadau a busnesau ar draws ardal y gronfa i’w cefnogi yn ystod y cyfnod clo. I ddarllen mwy am sut y cefnogodd PyC y gymuned yn ystod y pandemig, gweler yma: Myfyrdodau ar effaith y Gronfa yn ystod llifogydd a pandemig 2020. – Cronfa Gymunedol Pen Y Cymoedd (penycymoeddcic.cymru)

Ym mis Awst 2020, roedd y Lodge ar agor eto ond gyda llai o ymwelwyr nag arfer oherwydd cyfyngiadau pellach ac yn ddealladwy, mwy o rybudd cyhoeddus. Roedd gaeaf 2020 i fod y cyfnod prysuraf, ond roedd cyfyngiadau symud a chyfyngiadau pellach yn llesteirio hyn eto. Penderfynwyd cau’r llety dros dro i’w ddiogelu ar gyfer y dyfodol o ran y tebygolrwydd o gyfyngiadau Covid pellach. Yn wahanol i lawer o fusnesau eraill yn y diwydiant, rydym nid yn unig wedi goroesi ond hefyd, gyda chymorth cynlluniau’r llywodraeth, wedi cadw ein staff ac yn parhau i’w cefnogi drwy gydol y pandemig fel y byddem yn gallu ailagor yn gryfach ac yn well.

Ers caffael y Lodge, mae Pen y Cymoedd wedi gwneud rhai benthyciadau rhwng cwmnïau i chwistrellu cyfalaf gweithio i’r busnes. Mae Pen y Cymoedd yn cynnig amrywiaeth o gyllid gan gynnwys benthyciadau, grantiau a buddsoddiad uniongyrchol i fusnesau cymunedol a phreifat sy’n cael effaith o fewn ardal y gronfa.

Diweddaru Haf 2022

Mae lleoliad y Lodge yn nyffryn ysblennydd Afan yn ei gwneud yn ddihangfa ddelfrydol i gerdded, reidio neu hyd yn oed redeg y llwybrau waywffon lleol a samplu lletygarwch eraill yn yr ardal, neu dim ond i ymlacio a defnyddio fel canolfan ar gyfer ymweliadau â theithiau teuluol neu fusnes. Ymhellach i ffwrdd mae traethau Aberafan neu Abertawe bob un o fewn hanner awr o yrru ac mae’r Zip World newydd yn Hirwaun yn 45 munud yn y car drwy olygfeydd mynydd gwych. Bellach mae gennym dîm cegin llawn yn ei le gyda phrif gogydd sy’n hynod brofiadol ac yn cael ei ystyried am ei safon ardderchog o baratoi/ cyflwyno a choginio. Oherwydd y tîm hwn mae ein cinio dydd Sul wedi dod yn boblogaidd iawn ac yn derbyn adolygiadau rave, ac mae archebu’n ddoeth. Mae’r fwydlen amser cinio bellach hefyd yn cynnwys cawl arbenigol cartref a phrydau eraill, mae’r ffagots eisoes yn enwog.

Mae Lloyd fel rheolwr cyffredinol wedi bod yn gweithio i gynnig gwasanaethau arbennig fel valentines a bargeinion prydau Sul y Mamau sydd hefyd yn profi’n boblogaidd iawn. Nid yw ochr y gwesty o hyd mor fywiog ag yr hoffem ond mae archebion yn tyfu’n gyson. Mae’r Lodge bellach yn cynnig cyfleusterau ystafell gynadledda yn ogystal â’r ardal patio; bar cyfeillgar i gŵn; bwyty a 13 ystafell wely en-suite a 2 ystafell deuluol gydag en-suites a mannau paratoi bwyd bach i bob un.

Ar hyn o bryd mae’r tîm yn cynnwys 18 o staff llawn amser yn bennaf er bod yr Afan Lodge, fel pob un o’r diwydiant lletygarwch, yn parhau i fasnachu mewn amgylchiadau anodd iawn. Ochr yn ochr â’r masnachu calonogol ar gyfer y Lodge, mae datblygiad cadarnhaol y Lodge hefyd fel ased cymunedol. Mae defnydd lleol yn cynyddu o wythnos i wythnos sydd nid yn unig ar gyfer cymdeithasu a bwyta cyffredinol ond hefyd digwyddiadau arbennig yn cael eu rhoi ymlaen, fel noson drag i ddathlu mis Pride a nosweithiau comedi. Rydym hefyd wedi llwyddo i ddenu amryw o ddigwyddiadau teuluol fel cawodydd babanod, partïon priodas, pen-blwyddi ac angladdau. Rydym yn parhau i gyflogi llawer o bobl leol ac yn prynu gan fusnesau lleol gan gynnwys seidr a chig sydd wedi’i gynhyrchu’n lleol. Mae’r bwriadau prynu gwreiddiol o amgylch y llety yn sefydliad angor yn y gymuned, gan ddod â ffyniant i’r ardal, nawr yn dechrau dod yn realiti.

Cwrdd â’r Tîm

Cyfarwyddwyr: PeC wedi penodi tri Chyfarwyddwr o PyC i ddechrau ond yn 2021, mae dau aelod newydd o’r bwrdd wedi cael eu recriwtio’n allanol i ychwanegu profiad lletygarwch a chryfhau gwybodaeth fusnes y bwrdd. Mae dau aelod blaenorol o Fwrdd PyC yn parhau ynghyd ag un cynrychiolydd presennol o PyC felly mae bwrdd gweithio o 5 Cyfarwyddwr. Bydd y llygaid ffres hyn yn helpu i yrru’r llety ymlaen i sicrhau ei fod yn parhau i gynnig cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant lleol ar raddfa fwy a mwy.
Directors@afanlodge.wales

Lloyd, Rheolwr Cyffredinol yn Afan Lodge
Ymunodd Lloyd â’r tîm staff yn Awst 2020. Cyn hynny roedd yn gweithio yng Ngwesty Conrah Country House yn Aberystwyth, gan helpu i reoli’r sefydliad 17 ystafell wely. Wedi’i osod mewn 18 erw roedd gan y gwesty far ar y safle, bwyty a lleoliad swyddogaeth, sy’n boblogaidd iawn ar gyfer priodasau.

“Ar ôl blwyddyn galed i’r diwydiant lletygarwch roeddwn i’n teimlo’n ddiogel yn gweithio i fenter gymunedol a ariennir, rwyf hefyd yn wirioneddol cefnogi ethos PyC ac roeddwn i’n gyffrous i ymuno â’r tîm ar adeg gyffrous i fuddsoddiad y gronfa yn Afan Lodge. Fel mae’r newyddion wedi dangos ei bod hi wedi bod yn 12 mis caled iawn i’r diwydiant yn gyffredinol, yn ffodus, rydym wedi llwyddo i gynnal ein holl staff yn ystod y cyfnod ffyrlo gydag ambell eithriad, a’r rheiny wedi penderfynu gadael y diwydiant neu symud ymlaen yn eu gyrfa. Dwi’n meddwl fy mod i’n siarad dros yr holl staff pan dwi’n dweud ein bod ni mor hapus bod y Lodge yn ôl ar agor eto, gan groesawu llawer o wyneb cyfarwydd a llawer o ymwelwyr newydd i gwm Afan. Fel ym mhob sefydliad lletygarwch, mae’r dyfodol yn ansicr ac angen addasu a symud gyda heriau a chyfleoedd newydd. Yma yn y Lodge, rydym yn gyffrous am ddatblygiad parhaus y busnes sy’n galluogi fy hun a’r tîm i ddarparu lle hamddenol a chyfforddus i’r gymuned leol i’w fwynhau yn ogystal â chroesawu’r nifer o dwristiaid sydd wedi ymweld â’r Lodge dros y blynyddoedd. Mae’n siŵr y bydd heriau o’n blaenau ond rydym yn gyffrous i fynd yn ôl i wneud yr hyn rydyn ni’n ei wneud yn dda ac mae llawer wedi bwriadu gwella’r ased hwn ar gyfer y gymuned a’r ardal, gwyliwch y gofod hwn.” -Lloyd

Lloyd, Rheolwr Cyffredinol yn Afan Lodge

Ymunodd Lloyd â’r tîm staff ym mis Awst 2020. Cyn hynny roedd yn gweithio yng Ngwesty Conrah Country House yn Aberystwyth gan helpu i reoli’r sefydliad 17 ystafell wely. Wedi’i leoli mewn 18 erw roedd gan y gwesty far, bwyty a lleoliad swyddogaeth ar y safle, sy’n boblogaidd iawn ar gyfer priodasau.

“Ar ôl blwyddyn galed i’r diwydiant lletygarwch, roeddwn i’n teimlo’n ddiogel yn gweithio i fenter a ariennir gan y gymuned, rwyf hefyd yn cefnogi ethos PyC yn wirioneddol ac roeddwn yn gyffrous i ymuno â’r tîm ar adeg gyffrous ar gyfer buddsoddiad y gronfa yn Afan Lodge. Fel y mae’r newyddion wedi dangos mae wedi bod yn 12 mis anodd iawn i’r diwydiant yn gyffredinol, yn ffodus, rydym wedi llwyddo i gynnal ein holl staff yn ystod y cyfnod ffyrlo gydag ychydig o eithriadau, a phenderfynodd y rhai ohonynt adael y diwydiant neu symud ymlaen yn eu gyrfa. Rwy’n credu fy mod yn siarad ar ran yr holl staff pan ddywedaf ein bod mor hapus bod y Lodge yn ôl ar agor eto, gan groesawu llawer o wyneb cyfarwydd a llawer o ymwelwyr newydd i gwm Afan. Fel gyda phob sefydliad lletygarwch, mae’r dyfodol yn ansicr ac mae angen iddo addasu a symud gyda heriau a chyfleoedd newydd. Yma yn y Lodge, rydym yn gyffrous am ddatblygiad parhaus y busnes gan alluogi fy hun a’r tîm i ddarparu lle hamddenol a chyfforddus i’r gymuned leol ei fwynhau yn ogystal â chroesawu’r twristiaid niferus sydd wedi ymweld â’r Lodge dros y blynyddoedd. Mae’n siŵr y bydd heriau o’n blaenau ond rydym yn gyffrous i ddychwelyd at wneud yr hyn a wnawn yn dda ac mae gennym lawer wedi’i gynllunio i wella’r ased hwn i’r gymuned a’r ardal, gwyliwch y gofod hwn.” – Lloyd

Dweud eich dweud

Er mwyn gwneud yr ased cymunedol hwn y llwyddiant bywiog yr ydym i gyd am iddo fod, mae angen cefnogaeth, syniadau ac ymgysylltu gennych chi i gyd yn y gymuned leol. Fe wnaethom ddechrau ein sgyrsiau gyda chi yn y gymuned trwy holiadur yr ydym am adeiladu arno, wrth i gyfyngiadau a gweithrediadau yn The Lodge setlo i lawr a chaniatáu amser i ni.

Rydym yn eich gwahodd i’n helpu ynghyd â rhan nesaf ein taith trwy rannu eich barn ac ymweld â’r Lodge ar gyfer cinio dydd Sul, prydau nos neu goffi a chacen rhywbryd cyn bo hir, hoffwch ein tudalen Facebook fel y gallwch ddal i fyny â datblygiadau, cynigion ac amseroedd agor ar gyfer gwasanaeth.
stay@afanlodge.wales / 01639 852500 / Afan Lodge, Ffordd Afan, Duffryn Rhondda, SA13 3ES