Buddsoddiadau Pen y Cymoedd

LLETY AFAN

Cefndir a Phecyn Achub Cychwynnol

Yn 2019, cysylltwyd â Chronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd CIC (PyC CIC) a gweithio gyda’r perchnogion ac eraill i sicrhau cyfraniad parhaus Afan Lodge i ffyniant cwm Afan a chymunedau ehangach.

Cytunodd Bwrdd y PyC fod y gwesty’n gaffaeliad mawr mewn lleoliad a oedd â photensial enfawr. Dangoswyd bod y busnes yn gweithredu’n broffidiol yn y gorffennol a gallai wneud hynny eto yn y dyfodol, gyda’r lefel gywir o reolaeth fusnes ac ariannol ragweithiol. Cynhaliodd y gronfa adolygiad a dadansoddiad ariannol manwl o gyfrifon y pum mlynedd diwethaf a nododd sawl opsiwn posibl i Fwrdd PyC eu hystyried. Penderfynwyd cynnig cymorth uniongyrchol o £89,241.73 i’r busnes, er mwyn atal cau tra bod PYC yn cynnal dadansoddiad manwl o’r opsiynau.

Oherwydd diwydrwydd, cytunodd PyC yn llwyddiannus, gyda’r perchnogion a’u bancwyr i brynu’r busnes yn uniongyrchol er mwyn cynnal y cyfleuster fel busnes allweddol yn y cwm. Penderfynwyd galluogi Afan Lodge i wireddu ei botensial strategol, gan gadw cyflogaeth leol a chaniatáu ar gyfer datblygiadau ehangach yn y dyfodol, er budd yr holl randdeiliaid. Mae bellach yn is-fusnes sy’n eiddo llwyr i PyC CIC sy’n cael ei reoli a’i redeg ar ran PYC CIC gan staff lleol – gan ryddhau ei botensial i ehangu ei gynnig mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae PyC CIC wedi gwneud hyn fel rhan o’i gylch gwaith a’i genhadaeth i helpu i ysgogi ac adfywio gweithgarwch economaidd ledled maes budd y Gronfa.

Mae’r buddsoddiad hwn yn adlewyrchu gwerth y mae CIC PyC yn ei roi ar yr angen i sicrhau llety o safon i ymwelwyr yng Nghwm Afan fel conglfaen i ddatblygiad economaidd pellach yn yr ardal.

Beth sydd wedi digwydd ers hynny?

Ar ôl cyfnod cyffrous o gael y Lodge yn barod i’w ail-lansio gydag adnewyddiad ysgafn ac o dan reolaeth newydd, agorodd y Lodge ar Fawrth 13eg, 2020 dim ond i gael ei orfodi i gau wythnos yn ddiweddarach gan bandemig Covid.

Mae’r Lodge wedi aros ar gau am lawer o’r amser ers i ni fuddsoddi oherwydd y pandemig. Mae Cyfarwyddwyr penodedig Afan Lodge wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau bod y busnes wedi goroesi effeithiau pandemig a gafodd effaith mor ddinistriol ar y diwydiant lletygarwch.

Cyflwynodd y Lodge gais i’r gronfa am grant COVID o £66,999 ac ystyriwyd y cynnig gan aelodau Bwrdd PyC yn annibynnol ar Fwrdd Lodge a’i gefnogi. Yn ystod cyfnod COVID, cynigiodd Pen y Cymoedd gyfanswm o £570,000 o gyllid COVID i 53 o sefydliadau a busnesau ar draws ardal y gronfa i’w cefnogi yn ystod y cyfnod clo. I ddarllen mwy am sut y cefnogodd PyC y gymuned yn ystod y pandemig, gweler yma: Myfyrdodau ar effaith y Gronfa yn ystod llifogydd a pandemig 2020. – Cronfa Gymunedol Pen Y Cymoedd (penycymoeddcic.cymru)

Ym mis Awst 2020, roedd y Lodge ar agor eto ond gyda llai o ymwelwyr nag arfer oherwydd cyfyngiadau pellach ac yn ddealladwy, mwy o rybudd cyhoeddus. Roedd gaeaf 2020 i fod y cyfnod prysuraf, ond roedd cyfyngiadau symud a chyfyngiadau pellach yn llesteirio hyn eto. Penderfynwyd cau’r llety dros dro i’w ddiogelu ar gyfer y dyfodol o ran y tebygolrwydd o gyfyngiadau Covid pellach. Yn wahanol i lawer o fusnesau eraill yn y diwydiant, rydym nid yn unig wedi goroesi ond hefyd, gyda chymorth cynlluniau’r llywodraeth, wedi cadw ein staff ac yn parhau i’w cefnogi drwy gydol y pandemig fel y byddem yn gallu ailagor yn gryfach ac yn well.

Ers caffael y Lodge, mae Pen y Cymoedd wedi gwneud rhai benthyciadau rhwng cwmnïau i chwistrellu cyfalaf gweithio i’r busnes. Mae Pen y Cymoedd yn cynnig amrywiaeth o gyllid gan gynnwys benthyciadau, grantiau a buddsoddiad uniongyrchol i fusnesau cymunedol a phreifat sy’n cael effaith o fewn ardal y gronfa.

Beth sydd nesaf?

Mae lleoliad y Lodge yng nghwm ysblennydd Afan yn ei gwneud yn ffordd ddelfrydol o gerdded, reidio neu hyd yn oed redeg y llwybrau ag arwyddbyst lleol a blasu lletygarwch eraill yn yr ardal, neu ymlacio a defnyddio fel canolfan ar gyfer ymweliadau â theithiau teuluol neu fusnes. Ymhellach i ffwrdd mae traethau Aberafan neu Abertawe bob un o fewn hanner awr o yrru ac mae’r Zip World sydd newydd ei agor yn Hirwaun yn 45 munud o yrru drwy olygfeydd mynyddig bendigedig.
Erbyn hyn mae gennym dîm cegin llawn ar waith gyda phrif gogydd sy’n brofiadol iawn ac yn uchel ei barch am ei safon ardderchog o baratoi/cyflwyno a choginio. Oherwydd y tîm hwn rydym wedi gallu dechrau cynnig cinio dydd Sul, sy’n boblogaidd iawn, ac fe’ch cynghorir i archebu. Mae’r fwydlen amser cinio bellach hefyd yn cynnwys cawl arbenigol cartref a phrydau eraill, mae’r ffagots eisoes yn enwog.

Gan fod y gegin bellach yn gweithio’n dda mae wedi caniatáu i’r rheolwr cyffredinol, Lloyd, gynnig arbenigeddau fel ffolant a bargeinion prydau Sul y Mamau sydd hefyd yn boblogaidd iawn. Nid yw ochr y gwesty mor fywiog ag yr hoffem ond credwn fod hynny’n rhannol oherwydd amharodrwydd i bobl archebu ymhell ymlaen llaw oherwydd pandemig ac ansicrwydd economaidd, mae archebion yn dal i dyfu’n gyson. Mae’r Lodge bellach yn cynnig cyfleusterau ystafell gynadledda yn ogystal â’r ardal patio; bar sy’n ystyriol o gŵn; bwyty a 13 ystafell wely en-suite a 2 ystafell deuluol gydag en-suites a mannau paratoi bwyd bach i bob un.

Yn ogystal â’r gegin newydd a’r staff paratoi bwyd, mae dau aelod newydd o’r bwrdd wedi’u recriwtio i ychwanegu profiad lletygarwch a chryfhau gwybodaeth fusnes y bwrdd. Bydd y llygaid ffres hyn yn helpu i yrru’r llety yn ei flaen er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i gynnig cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant lleol ar raddfa fwy a mwy. Ar hyn o bryd mae’r tîm yn cynnwys 18 o staff llawn amser yn bennaf a fydd yn cael eu cynyddu ymhellach drwy’r tymor, wrth i’r cyfyngiadau lacio a chynyddu masnach. Yn ogystal â’r gweithwyr uniongyrchol a lleoliadau hyfforddi/cychwyn, mae effaith anuniongyrchol cyflogi, lle bynnag y bo modd, fasnachwyr lleol i wneud gwaith atgyweirio ac adnewyddu ar y safle a’r tiroedd. Hyd yn oed pan na all ddod o’r cyffiniau, fel arfer nid oes angen mynd ymhellach nag ardal Castell-nedd.

Mae’r Bwrdd a’r tîm staff yn teimlo’n gadarnhaol ar gyfer 2022, gan mai hon fydd y flwyddyn lawn gyntaf o fasnachu ers prynu’r llety gan y PCh. Maent yn gyffrous i ddangos y potensial gwirioneddol am effaith gadarnhaol y gall y llety ei rhoi i’r gymuned leol, yn gymdeithasol ac yn economaidd.

The location of the Lodge in the spectacular Afan valley makes it the ideal escape to walk, ride or even run the local waymarked trails and sample other hospitality in the area, or simply to relax and use as a base for visits to family or business trips. Further afield the beaches of Aberavon or Swansea are each within half hours’ drive and the newly open Zip World at Hirwaun is 45 mins drive through wonderful mountain scenery.

Cwrdd â’r Tîm

Cyfarwyddwyr: Penododd PyC 3 Chyfarwyddwr, Dave Henderson, Victoria Bond a Mair Gwynant. Roedd bob amser yn fwriad recriwtio aelodau ychwanegol, allanol o’r Bwrdd i Afan Lodge i ddod ag arbenigedd a gwybodaeth leol i gefnogi’r staff lleol yn bennaf. Fodd bynnag, mae amseriad y buddsoddiad hwn a’r pandemig byd-eang dilynol yn golygu y byddai wedi bod yn anodd iawn penodi Cyfarwyddwyr newydd yn ystod y cyfnod clo, pan gaewyd y gwesty a chanolbwyntio ar oroesi, oherwydd cyfyngiadau’r llywodraeth. Mae Mair Gwynant bellach wedi camu lawr o’r Lodge wrth i’w chyfnod yn y swydd gyda Phen y Cymoedd ddod i ben. Bydd y Lodge yn awr yn recriwtio ar gyfer aelodau’r Bwrdd dros y ddau/tri mis nesaf.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gyfarwyddwr, cysylltwch â ni. Rydym yn chwilio am bobl sydd ag angerdd dros gwm Afan neu sgiliau a phrofiad yn y sector lletygarwch / twristiaeth. Nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol o’r bwrdd ac felly os ydych chi’n meddwl y gallech chi gyfrannu, cysylltwch â ni am sgwrs anffurfiol: 07458 300 123 / Directors@afanlodge.wales

Lloyd, Rheolwr Cyffredinol yn Afan Lodge

Ymunodd Lloyd â’r tîm staff ym mis Awst 2020. Cyn hynny roedd yn gweithio yng Ngwesty Conrah Country House yn Aberystwyth gan helpu i reoli’r sefydliad 17 ystafell wely. Wedi’i leoli mewn 18 erw roedd gan y gwesty far, bwyty a lleoliad swyddogaeth ar y safle, sy’n boblogaidd iawn ar gyfer priodasau.

“Ar ôl blwyddyn galed i’r diwydiant lletygarwch, roeddwn i’n teimlo’n ddiogel yn gweithio i fenter a ariennir gan y gymuned, rwyf hefyd yn cefnogi ethos PyC yn wirioneddol ac roeddwn yn gyffrous i ymuno â’r tîm ar adeg gyffrous ar gyfer buddsoddiad y gronfa yn Afan Lodge. Fel y mae’r newyddion wedi dangos mae wedi bod yn 12 mis anodd iawn i’r diwydiant yn gyffredinol, yn ffodus, rydym wedi llwyddo i gynnal ein holl staff yn ystod y cyfnod ffyrlo gydag ychydig o eithriadau, a phenderfynodd y rhai ohonynt adael y diwydiant neu symud ymlaen yn eu gyrfa. Rwy’n credu fy mod yn siarad ar ran yr holl staff pan ddywedaf ein bod mor hapus bod y Lodge yn ôl ar agor eto, gan groesawu llawer o wyneb cyfarwydd a llawer o ymwelwyr newydd i gwm Afan. Fel gyda phob sefydliad lletygarwch, mae’r dyfodol yn ansicr ac mae angen iddo addasu a symud gyda heriau a chyfleoedd newydd. Yma yn y Lodge, rydym yn gyffrous am ddatblygiad parhaus y busnes gan alluogi fy hun a’r tîm i ddarparu lle hamddenol a chyfforddus i’r gymuned leol ei fwynhau yn ogystal â chroesawu’r twristiaid niferus sydd wedi ymweld â’r Lodge dros y blynyddoedd. Mae’n siŵr y bydd heriau o’n blaenau ond rydym yn gyffrous i ddychwelyd at wneud yr hyn a wnawn yn dda ac mae gennym lawer wedi’i gynllunio i wella’r ased hwn i’r gymuned a’r ardal, gwyliwch y gofod hwn.” – Lloyd

Dweud eich dweud

Er mwyn gwneud yr ased cymunedol hwn yn llwyddiant bywiog yr ydym i gyd am iddo fod, mae arnom angen cefnogaeth, syniadau ac ymgysylltiad gennych chi i gyd yn y gymuned leol. Gwnaethom ddechrau ein sgyrsiau gyda chi yn y gymuned drwy holiadur yr ydym am adeiladu arno, wrth i’r cyfyngiadau a’r gweithrediadau yn The Lodge setlo i lawr a chaniatáu amser i ni.

Rydym yn eich gwahodd i’n helpu ynghyd â cham nesaf ein taith drwy rannu eich barn ac ymweld â’r Lodge ar gyfer cinio dydd Sul, prydau gyda’r nos neu goffi a chacen rywbryd yn fuan, fel ein tudalen Facebook fel y gallwch gadw i fyny â datblygiadau, cynigion ac oriau agor ar gyfer gwasanaeth.

stay@afanlodge.wales / 01639 852500 / Afan Lodge, Ffordd Afan, Dyffryn Rhondda, SA13 3ES