Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.9 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

MAE 11eg ROWND Y GRONFA FICRO BELLACH AR AGOR!
1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm Ddydd Llun 14eg Chwefror 2022. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. Mae’r cais ar-lein ar gael yma www.penycymoeddcic.cymru Dysgwch fwy yma: https://penycymoeddcic.cymru/the-micro-fund/ Mae’n llawer gwell gennym fod wedi cael sgwrs gyda chi am eich cynnig…

Darllen mwy
Siop newydd Green Valley yn agor gyda chefnogaeth cyllid Pen y Cymoedd
1024 768 rctadmin

Yr wythnos diwethaf agorodd siop newydd sbon ar Stryd Fawr Treorci arobryn. Mae Green Valley yn edrych yn gwbl anhygoel ac fel cronfa rydym wedi bod yn falch o gefnogi’r busnes newydd hwn gyda chyllid o £16,311 fel cymysgedd o grant a benthyciad ad-daladwy. Yn ogystal â chanolfan ar gyfer y siop ffrwythau a llysiau…

Darllen mwy
Mae gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd Gadair newydd.
1024 576 rctadmin

Fel rhan o ymrwymiad y gronfa i adnewyddu aelodaeth o Fwrdd Pen y Cymoedd, bydd ein Cadeirydd Dave Henderson yn camu i lawr o Fwrdd Pen y Cymoedd ym mis Mehefin 2022. Felly, yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol diweddar, etholwyd Cadeirydd newydd gennym, Victoria Bond ar gyfer y flwyddyn nesaf. Cymerodd Dave Henderson yr awenau…

Darllen mwy
Newidiadau i’r BWRDD
1024 576 rctadmin

Y mis hwn rydym yn croesawu dau aelod newydd o’r Bwrdd, Emma Shepherd a gafodd ei geni a’i magu yng Nghwm Cynon sy’n byw ym Mhontypridd ar hyn o bryd, ac mae hi ar hyn o bryd yn arwain ar gyfathrebu, digwyddiadau ac ymgysylltu ar gyfer rhaglen datblygu cymunedol fwyaf Cymru sy’n seiliedig ar asedau,…

Darllen mwy
CANLYNIADAU ROWND 10 Y GRONFA MICRO!
1024 576 rctadmin

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi canlyniadau Cylch 10 y Gronfa Micro. Mae’r gronfa’n dyfarnu £108,224.84 i 30 o ymgeiswyr, mae hyn yn cynnwys 13 o fusnesau a 17 o grwpiau cymunedol. Unwaith eto, roeddem wrth ein bodd gyda diddordeb ac ymgysylltiad parhaus â’r gronfa – cawsom 56 o gynigion. Os oes gennych ddiddordeb mewn…

Darllen mwy
MICRO FUND ROUND 10 RESULTS!
1024 576 rctadmin

We are really pleased to announce the results of Micro Fund Round 10. The fund is awarding £108,224.84 to 30 applicants, this is made up of 13 businesses and 17 community groups. Again, we were thrilled with continued interest and engagement with the fund – we received 56 proposals. If you are interested in chatting…

Darllen mwy
Myfyrdodau ar effaith yn ystod llifogydd a pandemig o 2020.
621 381 rctadmin

Mewn ymateb i’r llifogydd yn Ne Cymru ym mis Chwefror 2020 a phandemig Covid-19 a effeithiodd ar Gymru o fis Mawrth 2020 ymlaen, cynigiodd CIC Pen y Cymoedd gyllid ar ffurf naill ai grant neu fenthyciad. Roedd dwy elfen i’r cyllid ymateb hwn; cymorth ar gyfer goroesiad grwpiau cymunedol a busnesau a chymorth ar gyfer…

Darllen mwy
Canlyniadau Monitro a Gwerthuso
1024 560 rctadmin

Cronfa Gymunedol PyC CIC sy’n monitro ein perfformiad ein hunain ac rydym wedi comisiynu ymgynghorwyr annibynnol Wavehill i’n helpu gyda hyn dros y blynyddoedd nesaf. Maent yn gweithio gyda ni i werthuso: a. Effaith a chanlyniadau prosiectau a gefnogwyd gan y Gronfa Gymunedol b. Cyflawni’r Weledigaeth Gymunedol a nodir ym Mhasbectws y Gronfa c. Arferion…

Darllen mwy
Mae CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd yn recriwtio Aelodau Bwrdd!
545 631 rctadmin

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd wedi bod yn buddsoddi mewn cymunedau a busnesau ar draws rhannau uchaf cymoedd Castell-nedd, Afan, Rhondda a Cynon ers 2016. Os ydych chi’n angerddol am y maes hwn, ac yn gyffrous am yr hyn y gall y Gronfa ei gyflawni – hoffech chi ymuno â ni? Rydym…

Darllen mwy
MAE 10 FEDROWND Y GRONFA FICRO BELLACH AR AGOR
1024 560 rctadmin

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 5pm ddydd Llun16 Awst 2021. Mae grwpiau cymunedol, mentrau cymdeithasol, a busnesau newydd/datblygol yn gymwys i wneud cais am grantiau hyd at £5,000. Mae’r cais ar-lein ar gael yma www.penycymoeddcic.cymru Dysgwch fwy yma: https://penycymoeddcic.cymru/the-micro-fund/ Mae’n llawer gwell gennym fod wedi cael sgwrs gyda chi am eich cynnig cyn…

Darllen mwy