Pen y Cymoedd Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Cartref

Croeso i Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

Sefydlwyd y Gronfa gan gwmni ynni Vattenfall er budd y cymunedau hynny sydd yn gartref i’w fferm ynni gwynt ar draws blaenau cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon.

Mae gan y Gronfa gyllideb flynyddol o £1.8 miliwn tan 2043, ac mae’n cynnig cyfle eithriadol i bobl leol fuddsoddi ynddyn nhw eu hunain a’u syniadau – gan adeiladu ar bopeth sydd yn dda yn eu cymunedau. Ewch i’r dudalen “Gwnewch Gais am Grant” am ragor o fanylion..

Rheolir y Gronfa gan Gwmni di-elw er Budd Cymunedol sydd yn atebol yn lleol ac yn gwbl annibynnol. Mae gan y Cwmni wyth cyfarwyddwr a thîm o 3 aelod o staff – pob un â chysylltiadau lleol sydd yn meddu ar flynyddoedd o brofiad mewn gwaith cynnal cymunedau. Rydym yma i helpu! Gallwch ddarllen mwy amdanom ni fan hyn.

Rydym yn gobeithio y dewch o hyd i’r rhan fwyaf o’ch cwestiynau ar y wefan, ond os na, tarwch nodyn atom ni enquiries@penycymoeddcic.cymru neu ffoniwch 01685 878785. Byddwn yn falch iawn o glywed gennych chi.

Lawrlwythiadau

Mae llawer o ddogfennau defnyddiol ar ein tudalennau Lawrlwytho a Chanllawiau a Chysylltiadau – dogfennau megis canllawiau, fersiwn hawdd ei ddarllen o’n Prosbectws, manylion o grantiau a roddwyd, astudiaethau achos, ein polisïau a dyddiadau ar gyfer ein sesiynau galw-mewn.

Ardal y Gronfa

Yn gyffredinol, y cymunedau sy’n gymwys i gael cymorth yw’r rhai yn rhannau uchaf cymoedd Nedd, Afan, Rhondda a Chynon. Mae’r trefi a’r pentrefi sydd wedi’u cynnwys yn ardal y Gronfa wedi’u rhestru yma. Os ydych yn ansicr a yw eich sefydliad neu syniadau am gynnig yn dod o fewn yr ardal, cysylltwch â ni. Mae’n bosibl i ymgeiswyr fod wedi’u lleoli y tu allan i’r ardal, ond mae’n rhaid i’r gweithgaredd neu’r prosiect arfaethedig gynnwys cymunedau oddi mewn iddi, a bod o fudd uniongyrchol iddynt.

Beth yw blaenoriaethau’r Gronfa?

Datblygwyd Prosbectws y Gronfa yn dilyn ymgynghoriad eang yn lleol. Mae’n rhoi i ni fframwaith cychwynnol, a bydd yn cael ei ddiweddaru o bryd i’w gilydd. Dymunwn gefnogi syniadau arloesol, datblygiad sgiliau, hyfforddiant a menter ac rydym yn awyddus i glywed ac i drafod eich syniadau chi.

Our Funding Priorities – Prospectus – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)

Dolenni Cyflym

Cael eu Hysbrydoli

Cliciwch yma i ddarllen astudiaethau achos ac ysbrydoli storïau am y grwpiau, busnesau a gweithgareddau a gefnogir gan y gronfa gymunedol

Cael gwybod mwy...

Newyddion Diweddaraf

Darllenwch y newyddion diweddaraf am Pen y Cymoedd CIC er mwyn cadw lan â’r datblygiadau diweddaraf

RHAGOR O NEWYDDION...

Gwnewch Gais am Gyllid

Dysgwch mwy am y Gronfa, codwch eich pensil a lawr-lwythwch ffurflen gair. Gallwch hefyd gyflwyno eich cais yn electronig.

SUT I YMGEISIO....

Y newyddion diweddaraf

Diweddariad ar Afan Lodge Gorffennaf 2023
940 788 rctadmin

Yn ôl yn 2019 prynodd Pen y Cymoedd Afan Lodge ac mae’n parhau i fod ym mherchnogaeth lwyr PYC. Mae ganddo Fwrdd annibynnol o 5 Cyfarwyddwr sy’n gwneud penderfyniadau o ddydd i ddydd ac yn cyflogi staff a chontractwyr i weithredu’r cyfleuster. Digwyddodd y pryniant a chychwyn y gweithrediadau yn yr adeilad ychydig cyn dechrau’r…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd yn ehangu’r cymorth sydd ar gael i sefydliadau elusennol a chymunedol yn ardal y gronfa gan weithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot, Ymddiriedolaeth Cranfield ac Interlink RCT.
1024 900 rctadmin

Yn ôl yn 2018 fe wnaethom ariannu tîm Cefnogi Cymunedau yn gweithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot ac Interlink RCT i gynnig cymorth datblygu i ariannu ymgeiswyr a derbynwyr grantiau am 5 mlynedd. Wrth i’r cyfnod hwnnw ddod i ben, fe wnaethom asesu pa gronfa sydd ei angen ar gymunedau i elwa o’r gronfa ac…

Darllen mwy
Dyfarniad o £19,200 yn cefnogi cam nesaf Turning the Wheel
1024 576 rctadmin

Yn ôl yn 2022 fe wnaethon ni ariannu Kieran, gweithiwr creadigol lleol gyda grant Cronfa Meicro bach pan gafodd y syniad o greu sioe gerdd Caniataodd y cyllid iddo ddatblygu’r sgript, y gerddoriaeth, recriwtio actorion a llwyfannu perfformiad arddangos yn y Parc a’r Dâr. Bwriad y cyfnod hwn yw mynd â’r sioe i gynhyrchiad llawn…

Darllen mwy
Dyfarnu £13,700 i Glwb Rygbi Abercwmboi
1024 682 rctadmin

Mae Clwb Rygbi Abercwmboi yn glwb cymunedol sy’n cynnwys dau dîm o ddynion hŷn, tîm merched hŷn, tîm hen lawiau, tîm ieuenctid ac adran fach ac iau sy’n cynnwys deg tîm yn ogystal â thîm pêl-droed cerdded a thîm rygbi cerdded sy’n hybu ffitrwydd a llesiant yn y cymunedau hŷn. Mae ganddyn nhw adeilad clwb…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd welcomes new Board member Jamie and says goodbye and thanks to Victoria.
1024 576 rctadmin

As part of our commitment to renewing the skills and experience on the Board we regularly refresh our Board with new membership. This October we are excited to welcome a new member, Jamie Smith. Jamie was born and bred in and around the Afan Valley and has worked in innovation and research-related roles for over…

Darllen mwy
PyC is excited to offer Phase 2 development of Cynon Linc funding of £188,664 over the next three years
690 649 rctadmin

Cynon Linc is a vibrant community hub, available to all ages and abilities, set in the heart of Aberdare town centre. It provides a place to eat and socialise, as well as providing spaces for hire and a range of services and facilities available to the local community. It offers a variety of services to…

Darllen mwy
Ariannu staff ac adnoddau ar gyfer Cymdeithas Gymunedol Cwmparc i ddatblygu a thyfu’r gofod theatre – Grant Cronfa Gweledigaeth £110,000
1024 512 rctadmin

Bydd Canolfan Gymunedol Cwmparc yn dathlu ei phen-blwydd yn 150 oed yn 2024, ac i’w helpu i wireddu eu nod o adfer y theatr i’w hen ogoniant a’i gwneud yn lleoliad rheolaidd ar gyfer gweithgareddau cymunedol, fe wnaethant droi at y gronfa. Maent eisoes wedi gwneud buddsoddiad yn y gofod theatr ac wedi cynnal digwyddiadau…

Darllen mwy
Cefnogi Gŵyl Gelf Cwm Rhondda gyda chyllid o £9,950
368 493 rctadmin

Wrth ail-lansio’r ŵyl ar gyfer 2023 maen nhw’n anelu at gynnal gŵyl gelfyddydol asicrhau bod pobl yn cymryd rhan yn yr hyn maen nhw’n ei wneud a chymryd rhan. Mae gan gelf ffordd bwerus o’ch helpu chi i ddod o hyd i’ch lle yn y byd, a bydd thema ‘Cymoedd Rhondda: canol y bydysawd’ eleni…

Darllen mwy
Pen y Cymoedd yn cefnogi menter gymdeithasol newydd rhyfeddol Re:Make Valleys enterprise Dant y Llew CIC gyda chyllid o £147,114.24
1024 610 rctadmin

Gweledigaeth Dant y Llew (DYLL) yw cefnogi cynaliadwyedd yng Nghwm Rhondda a Cynon, trwy efelychu llwyddiant y Fenter Adnewyddu a Modelu Casnewydd. Masnachu fel Re:Make Valleys byddant yn sefydlu Caffi Trwsio, Benthyg (Llyfrgell Pethau), a siop di-wastraff fforddiadwy. Creu cyfleoedd gwirfoddoli, hwyluso gweithdai ynghylch cynaliadwyedd, a chefnogi unigolion i wneud dewisiadau ymddygiad sy’n bositif yn…

Darllen mwy
Mae Pen y Cymoedd yn ariannu prosiect KnowURights ar gyfer pobl ifanc yng Nghwm Afan gyda grant o £121,923
724 1024 rctadmin

Gweledigaeth yr Uned Hawliau Plant yw ‘Cydweithio i wireddu Hawliau Plant’ gan roi cyfleoedd i blant a phobl ifanc i leisio eu barn wrth wneud penderfyniadau. Cysylltodd CRU â Pen y Cymoedd gyda phrosiect uchelgeisiol i weithio yng Nghwm Afan am 3 blynedd, gan ddatblygu mentrau hawliau plant cynhwysol mewn tri cham.: 1. Addysgu a…

Darllen mwy