Ariannu Gweithgareddau Creadigol a Diwylliannol

965 764 rctadmin

Maediwydiannau celf, diwylliant, cerddoriaeth a chreadigol yn wynebu cyfnod anodd iawn wrth iddynt geisio goroesi effaith pandemig. Roeddem o’r farn y byddai hwn yn amser da i gofio’r grwpiau a’r busnesau anhygoel yn yr ardal hon y mae Pen y Cymoedd wedi’u cefnogi yn ei thair blynedd gyntaf.

Os ydych yn grŵp neu’n fusnes sy’n ceisio cynllunio ar gyfer y flwyddyn nesaf a bod gennych brosiectau neu ddatblygiadau newydd mewn golwg – cysylltwch â thîm staff Pen y Cymoedd i drafod sut y gallai’r gronfa helpu.

Pan ofynnodd Vattenfall i’r gymuned beth yr oeddent am ei gael gan Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, dyma rai o’r blaenoriaethau allweddol:

  • Cefnogi digwyddiadau a gweithgareddau diwylliannol presennol
  • Annog cyfranogiad mewn gweithgareddau diwylliannol
  • Diwylliant lleol yn cael ei werthfawrogi fel adnodd ar gyfer addysg, hunanfynegiant a thwristiaeth
  • Cymorth i ddiwydiannau creadigol
  • Prooffer viding ar gyfer grwpiau sefydledig
  • Creu ystod of cyfleoedd diwylliannol cynaliadwy yn yr ardal

Mae’r gronfa wedi cefnogi 53 o sefydliadau, grwpiau a busnesau sy’n canolbwyntio ar weithgareddau diwylliannol gyda chyfanswm buddsoddiad hyd yma o £588,541.47

O weithdai cerddoriaeth roc a phop i berfformiadau Gala, equipment a gwisgoedd i gorau i stiwdios celf a thiwtoriaid.

Rydym wedi ariannu Bandiau Ukelele, Gwyliau Pipio Uilleann, cynhyrchiadau o Hairspray, Belle a’r Bwystfil a De’r Môr Tawel. Mae’r cyllid wedi graddiooffer ac offer cerddorol ar gyfer cwiltiau.

Roeddem yn falch o gefnogi Gŵyl Gelfyddydau gyntaf Rhondda ac rydym bellach wedi eu cefnogi gyda chyllid Goroesi COVID i sicrhau y gallant ddod yn ôl yn fwy ac yn well yn 2021.

Mae’r cyllidwedi cynyddu offerynnau ar gyfer hyfforddiant ieuenctid, wedi’u talu am 16 o gyngherddau mewn cartrefi gofal a phreswyl a llawer mwy.

Mae’r gefnogaeth ddiweddaraf yn cynnwys:

£5,000 i Gôr Meibion Treorchy wrth iddynt gynllunio ar gyfer pryd y gallant fod gyda’i gilydd eto a dechrau canu a diddanu eu dilynwyr niferus.

£12,500 i Ŵyl Gelfyddydau Rhondda Treorchy

£1,000 i Gôr Meibion Cwmbach tuag at eu digwyddiadau dathlu 100 mlynedd y flwyddyn nesaf

£24,100 i Theatr Hedfan – bwriadwyd hyn ar gyfer prosiect a oedd yn dechrau yn Nhreorchy ym mis Medi y bu’n rhaid ei ohirio, gwaetha’r lle. Gobeithiwn y flwyddyn nesaf y daw cyfleoedd i’r celfyddydau a’r theatr ddod yn rhan ddiogel o fywyd y cymoedd eto ac rydym yn gyffrous iawn i weld pa gyllid fydd yn eu helpu i’w cyflawni.

£8,420 i Jam Poeth ar gyfer gweithdai cerddoriaeth gyda phobl ifanc yn ystod pandemig

Dymunwn y gorau i’r grwpiau a’r busnesau hyn yn ystod y cyfnod anodd hwn ac edrychwn ymlaen at weld pobl yn mwynhau cerddoriaeth a theatr yn dychwelyd, canu mewn corau, mynychu cyngherddau, archebu ffotograffau ac ymuno â’u ffrindiau mewn clybiau celf a grwpiau cwiltiau eto’n fuan.