Costau Byw

1024 560 rctadmin

Mae Pen y Cymoedd wedi ymrwymo i’r cymunedau yn ardal y gronfa, ac rydym yn cydnabod yn dilyn llifogydd, y pandemig a’r argyfwng costau byw ac ynni bellach, fod cymunedau’n wynebu cyfnod ansicr ac anodd. Mae’r galw am gyngor ariannol a dyledion yn ogystal â chefnogaeth iechyd meddwl a lles, banciau bwyd a dillad a hybiau cynnes yn ddigynsail ac mae amryw o fusnes a manwerthu yn yr ardal yn dioddef gan fod pobl yn gwario llai. Mae costau teithio ar gyfer prosiectau allgymorth yn mynd yn afresymol ac mae niferoedd gwirfoddolwyr yn lleihau. I lawer o’n deiliaid grant mae gorbenion yn cynyddu ac maen nhw’n wynebu pwysau ariannol.

Fel cronfa rydym yn buddsoddi mewn sefydliadau cymunedol ac elusennol a busnes a menter leol. Rydym wedi bod yn edrych ar y ffordd orau y gall y gronfa gefnogi’r rhain yn ystod y cyfnod hwn a sut y gallwn helpu.

• Rydym wedi bod yngwegian yn agos gyda sefydliadau partner ac rydym yn ariannu arolygon adeiladu ynni ar gyfer 40 o adeiladau cymunedol yn ardal y gronfa. Mae hyn yn golygu y bydd gan y 40 grŵp adroddiad sy’n amlinellu ac yn cynghori ar fesurau di-gost ar unwaith y gallant eu cymryd i leihau’r defnydd o ynni a chostau a hefyd rhoi’r dystiolaeth sydd ei hangen arnynt i fynd at gyllidwyr ar gyfer gwaith cyfalaf a fydd yn cael effaith barhaol.
• Rydym wedi ariannu prosiectau Big Bocs Bwyd mewn ysgolion lleol a phrosiectau gan grwpiau cymunedol sy’n darparu prydau bwyd a hybiau cynnes i’r gymuned.
• Gallwn gefnogi prosiectau a ariennir gyda chyllid wrth gefn lle mae costau cyfalaf wedi codi y tu hwnt i’r gyllideb wreiddiol a hefyd cefnogi cyflogau cynyddol i rolau staff sydd wedi’u hariannu gan PyC
• Rydym yn gweithio’n hyblyg gyda’r sawl sy’n derbyn benthyciadau i sicrhau bod ad-daliadau benthyciadau yn fforddiadwy yn ystod y cyfnod anodd hwn ac wedi cynnig gwyliau talu.
• Rydym yn gwahodd pobl sy’n cynnal pantries bwyd ac archfarchnadoedd cymdeithasol neu’n cynnig dyled dibynadwy a chyngor ariannol i gysylltu â’r gronfa.
• Rydym yn edrych ar gynnig panel solar mwy hirdymor i gefnogi busnes ac adeiladau cymunedol mewn ardal.

Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid strategol gan gynnwys Interlink RhCT a CVS NPT, CBS RCT a CBS CNPT, yn ogystal â meysydd glo a chyllidwyr a chyrff eraill a cheisio ymateb yn hyblyg i anghenion cymunedol a busnes a hoffem ddiolch i’r partneriaid hynny am rannu gwybodaeth gyda ni a’r gronfa. Fel bob amser, ein neges yw siarad â ni. Os ydych chi’n grŵp cymunedol neu’n fusnes mewn ardal gronfa sy’n ei chael hi’n anodd neu os oes gennych brosiect mewn golwg, cysylltwch â ni.
Kate Breeze (Cyfarwyddwr Gweithredol) / Martin Veale (Cadeirydd)