Ffrwyth llafur: Mae plant ysgol lleol yn ymuno â gardd gymunedol ar gyfer Wythnos Genedlaethol yr Ardd i gefnogi’r hen a’r rhai sy’n agored i niwed.

768 1024 rctadmin

Mae Gardd Gymunedol Rhondda Fach ac ysgol gynradd Maerdy ill dau wedi’u lleoli yng Nglynrhedynog, wedi dod at ei gilydd i gefnogi twf llysiau tymhorol i bobl hŷn a phobl fregus yn y gymuned leol.
Mae gan yr ardd 17 o wirfoddolwyr rhan amser, ac mae’n croesawu plant o ysgolion cynradd lleol, Glynrhedynog a Maerdy i helpu gyda hadu, potio a dadorchuddio cnydau drwy gydol misoedd y gwanwyn a’r haf. Yna mae’r llysiau’n cael eu cludo i bobl hŷn yn y pentref sy’n llai symudol ac yn cael trafferth gadael y tŷ, yn ogystal â chael eu cynnig i drigolion eraill, manwerthwyr a’u gwerthu yn y farchnad fwyd leol. Dychwelir elw o werthu llysiau i’r ardd i gefnogi ei thwf parhaus.
Mae’r ardd gymunedol, sy’n rhan o fenter gymdeithasol Ffatri y Celfyddydau o’r enw hefyd newydd dderbyn arian gan Gronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd i wella ei chyfleusterau presennol ar gyfer tyfu cynnyrch tymhorol.
Dywedodd Nigel Williams, Cydlynydd Gardd Gymunedol Rhondda Fach: “Ers lansio’r ardd gymunedol ddwy flynedd yn ôl, mae wedi mynd o nerth i’r nerth. Mae’n teimlo fel bod y gymuned gyfan wedi dod at ei gilydd i’n helpu ac yn gyfnewid am ein bod yn cynnig cyfle iddynt brynu llysiau rhad, tymhorol, organig a lleol eu tyfu.
“Mae’r ardd nid yn unig yn fan lle gallwn dyfu ein cynnyrch ein hunain ond mae hefyd yn lle y gallwn gymdeithasu, ymlacio a mwynhau bod mewn un gyda natur. Mae llawer o’n gwirfoddolwyr yn mwynhau dod i helpu gan ei fod yn eu cynorthwyo i gael gwared ar unrhyw bwysau, pryder neu bryderon o’r byd y tu allan. Yn ogystal â dewis cnydau rydych chi wedi’u plannu a’u meithrin yn foddhaol iawn felly mae’n rhoi gwir ymdeimlad o bwrpas i bobl.
“Bydd yr arian yr ydym newydd ei dderbyn gan Ben y Cymoedd yn ein helpu i fuddsoddi mewn pobl sy’n cysgu i adeiladu gwelyau uchel ar gyfer ein gwirfoddolwyr anabl a hŷn a dillad garddio mwy addas. Bydd hefyd yn ein helpu i brynu’r hadau sydd eu hangen arnom i greu mwy o amrywiaeth o ffrwythau, llysiau a pherlysiau. ”
Dywedodd Cara Thomas, athrawes blwyddyn tri yn Ysgol Gynradd Maerdy “Maerdy Primary School: “Mae plant yr ysgol yn mwynhau dod lawr i’r ardd drwy gydol tymor yr haf a dysgu am beth i dyfu, pryd a sut. Mae’r plant hefyd wrth eu bodd yn gweld y canlyniadau – mae’n deimlad gwirioneddol o gyflawniad iddyn nhw”.
Dywedodd Kate Breeze, Cyfarwyddwr Gweithredol Pen y Cymoedd: “Mae Gerddi Cymunedol fel hyn yn adnodd lleol amhrisiadwy. Nid yn unig maen nhw’n noddfa wych i bobl gael seibiant o bwysau’r byd y tu allan a gofalu am eu hiechyd meddwl a’u lles, ond maen nhw hefyd yn wych ar gyfer ysbryd cymunedol. Mae’n anhygoel gweld cymaint y mae wedi tyfu a datblygu dros y ddwy flynedd ddiwethaf ac uchelgeisiau ar gyfer twf yn y dyfodol. Cefnogi mentrau hyperleol fel hyn, yw’r union beth y sefydlwyd ein cronfa gymunedol i’w wneud.”