Cwrdd â’r Tîm

Enw: Endaf Griffiths

Swydd gyda CBC Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd: Rwy’n un o gyfarwyddwyr Wavehill: ymchwil gymdeithasol ac economaidd ac rydym wedi cael ein penodi i gynnal gwerthusiad annibynnol o Gronfa Gymunedol Pen y Cymoedd, gan gwmpasu’r ffordd y mae’n cael ei rheoli yn ogystal â’r hyn sy’n cael ei gyflawni. Rwyf hefyd yn arwain y tîm sy’n cynnal y gwerthusiad.

Swyddi Blaenorol: Dwi wedi bod yn gweithio gyda Wavehill ers dros 10 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw Dwi wedi bod yn rhan o’r gwaith o werthuso cannoedd o brosiectau, cynlluniau a rhaglenni yn llythrennol. Cyn ymuno â Wavehill roeddwn yn Gyfarwyddwr Menter a busnes, cwmni datblygu economaidd annibynnol am ddwy flynedd a chyn hynny roeddwn yn gweithio mewn amrywiol rolau i Welsh Development Agency (WDA) am tua 8 mlynedd.

Ychydig amdanoch chi: Dw i’n dod o Borthmadog yn wreiddiol ond symudodd i lawr i Aberystwyth pan euthum i’r Brifysgol yn y 1990au ac wedi byw yno byth ers hynny. Rwy’n briod â Siwan ac mae gen i ddau o blant ifanc, Megan a Huw. Dwi’n ffan mawr o lyfrau sain a phodlediadau.

Beth sy’n eich cyffroi mwyaf am Gronfa Gymunedol PyC? Mae’n annibynnol, y ffocws ar ardal benodol a chymharol fach o fudd-dal a hirhoedledd y buddsoddiad sy’n cael ei wneud.

Beth yw’r bygythiadau neu risgiau i lwyddiant y gronfa hon yn eich tyb chi? Bydda i’n aros I weld beth mae darganfyddiadau’r gwerthusiad yn ei ddweud wrthon ni!

Petaech yn deffro yfory fel anifail, pa anifail fyddech chi’n dewis bod a pham? Eliffant am eu bod yn ymddangos yn oer iawn allan.

Petaech yn cael eich gadael ar ynys ddiffaith, pa thair eitem fyddech eisiau eu cael gyda chi? Fy iPad, clustffonau a chopi o ‘Lord of the Rings’.

Diolch am rannu ychydig amdanoch eich hun gyda’n cymunedau!