5 MLYNEDD YN DDIWEDDARACH –AMSER I FYFYRIO

741 587 rctadmin

Wedi’i datblygu’n wreiddiol yn 2015, datblygwyd y Weledigaeth Gymunedol ar gyfer Fferm Wynt Pen y Cymoedd gan dros 4000 o ymatebion unigol gan bobl leol ac amlygodd gyfleoedd ar gyfer dod â buddion ychwanegol a newydd i’r ardal i yrru datblygiad lleol a’r weledigaeth oedd gwaith a chreadigaeth y cymunedau eu hunain, nid oedd yn rhywbeth y mae eraill wedi penderfynu a fydd yn dda iddynt. Yn ystod 2022 fe wnaethom gynnal proses ymgysylltu ac ymgynghori sylweddol eto gyda chymunedau i sefydlu beth oedd wedi’i gyflawni yn y 5 mlynedd gyntaf a beth yw’r blaenoriaethau ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.

Beth wnaethon ni?

• Cynnal cyfres o weithdai wedi’u hwyluso gyda dros 121 o randdeiliaid ac aelodau o’r gymuned

• Cyhoeddi arolwg ar-lein ar gyfer y gymuned gyfan

• Paratoi cylchlythyr ac arolwg a aeth i bob cartref yn ardal y gronfa

• Trefnu cyfres o gyfweliadau 1:1

• Anfon taflenni a phosteri i 120 o leoliadau cymunedol

• Mynychu 12 digwyddiad i ymgysylltu â 184 o bobl eraill • Cardiau post o brosiect y dyfodol gyda grwpiau ieuenctid

• Wedi gweithio gyda CVS CNPT, Interlink RCT, awdurdod lleol, cynghorwyr lleol a chynrychiolwyr etholedig a llawer o bartneriaid eraill

“Mae hyn wedi ei gwneud yn bosibl i ni fapio asedau, ymchwilio i’r posibilrwydd o greu cronfeydd arbenigol, a deall y cymunedau, yr ecosystemau a’r amgylcheddau y maent yn bodoli ynddynt. Rhaid inni gymryd hyn i ystyriaeth wrth baratoi ar gyfer y pum mlynedd nesaf oherwydd bod dylanwadau a chwaraewyr amrywiol ond cysylltiedig yn gorgyffwrdd ac yn rhyngweithio. Mae meithrin ymddiriedaeth yn rhagofyniad ar gyfer cyfranogiad gwirioneddol trwy amrywiaeth o ddulliau a dylem fod yn gofyn bob amser ‘A yw’n well nag o’r blaen?’ Rydym yn gwerthfawrogi cyfranogiad pob partner, sefydliad, person a grŵp ar hyd y broses hon.” Kate Breeze, Cyfarwyddwr Gweithredol

 

Mae’r llyfr gweledigaeth adnewyddedig llawn i’w weld yma: Lawrlwythiadau – Pen Y Cymoedd Community Fund (penycymoeddcic.cymru)

Rydym wedi anfon copïau allan at randdeiliaid a lleoliadau cymunedol, os hoffech gopi ar gyfer eich lleoliad cymunedol, cysylltwch â ni enquiries@penycymoeddcic.cymru