Pen y Cymoedd yn ehangu’r cymorth sydd ar gael i sefydliadau elusennol a chymunedol yn ardal y gronfa gan weithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot, Ymddiriedolaeth Cranfield ac Interlink RCT.

1024 900 rctadmin

Yn ôl yn 2018 fe wnaethom ariannu tîm Cefnogi Cymunedau yn gweithio gyda CGG Castell-nedd Port Talbot ac Interlink RCT i gynnig cymorth datblygu i ariannu ymgeiswyr a derbynwyr grantiau am 5 mlynedd.

Wrth i’r cyfnod hwnnw ddod i ben, fe wnaethom asesu pa gronfa sydd ei angen ar gymunedau i elwa o’r gronfa ac rydym wrth ein bodd i gyhoeddi ein bod bellach hefyd wedi ychwanegu cefnogaeth Ymddiriedolaeth Cranfield ar gyfer cymunedau’r gronfa. Gyda £64,000 o gyllid gan Ben y Cymoedd byddant yn cyflawni’r prosiect ‘Elusennau Cryfach, Cymunedau Cryfach’ dros y 3 blynedd nesaf.

Mae Ymddiriedolaeth Cranfield yn elusen gofrestredig annibynnol ac yn ddarparwr blaenllaw o gymorth rheoli pro bono i elusennau lles a sefydliadau yn y sector gwirfoddol ledled y DU.  Mae’r Ymddiriedolaeth wedi cyrraedd y rhestr fer yn ddiweddar fel Elusen Fach y Flwyddyn 2023 (incwm o dan £1miliwn) yng Ngwobrau’r Charity Times am y cymorth trefniadol a rheoli pro bono y mae’n ei roi i elusennau bach drwy ei rhwydwaith o wirfoddolwyr medrus, gan helpu arweinwyr elusennau i reoli eu hadnoddau a’u gwasanaethau’n effeithiol i fynd i’r afael â rhai o’r problemau cymdeithasol mwyaf enbyd.

Bydd y cyllid yn cefnogi staff i weithio’n uniongyrchol gyda 21 o elusennau yn ardal y gronfa i

  • darparu cefnogaeth 1:1 ddwys i fudiadau gwirfoddol a chymunedol a’u harweinwyr trwy Ymgynghoriaeth, Mentora ac Ar Alwad (cymorth dros y ffôn).  Bydd hyn yn galluogi sefydliadau ac arweinwyr i fynd i’r afael â heriau rheoli uniongyrchol neu strategol a gweithio tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy yn eu maes gwaith.
  •  galluogi rhwydwaith cymorth cysylltiedig: byddant yn gweithio gydag eraill sy’n cefnogi’r sector gwirfoddol i greu rhwydwaith o gymorth cysylltiedig ac ystod o wasanaethau cymorth i ddiwallu anghenion sefydliadau, ar wahanol lefelau ac mewn ffyrdd gwahanol.

Dywedodd Amanda Tincknell CBE, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Cranfield, “Rydym yn falch iawn o ymuno â’r prosiect Elusennau Cryfach, Cymunedau Cryfach i ddarparu cymorth hanfodol i arweinwyr a sefydliadau elusennol lleol yn ardal Pen y Cymoedd ar adeg pan rydym yn gwybod eu bod yn wynebu galwadau cynyddol a heriau o ganlyniad uniongyrchol i’r argyfwng costau byw. Trwy ein rhwydwaith o wirfoddolwyr hynod brofiadol a medrus, byddwn yn darparu gwasanaeth ymgynghori, cyngor dros y ffôn a mentora wedi’u teilwra i arfogi arweinwyr elusennau â’r sgiliau a’r hyder sydd eu hangen arnynt i ymdopi â’r argyfwng presennol.  Byddwn hefyd yn gweithio gydag arweinwyr elusennau i’w helpu i ddatblygu eu sefydliadau a’u timau, fel y gallant feithrin eu gallu i gefnogi pobl a chymunedau yn y tymor hwy.”

Bydd CGG Castell-nedd Port Talbot yn parhau i gyflogi 2 aelod o staff medrus i weithio gyda staff y Gronfa Gymunedol gyda chyllid o £64,000 ac mewn partneriaeth ag arweinwyr lleol a chymunedau i sicrhau bod y Gronfa yn creu newidiadau cadarnhaol a pharhaol. Bydd y Tîm Cefnogi Cymunedau yn darparu cefnogaeth ymarferol a chyflwyniadau i wasanaethau arbenigol pellach pan fo angen. Bydd y Tîm hefyd yn dod â grwpiau ynghyd ar draws ffiniau traddodiadol, gan nodi a hyrwyddo cyfleoedd i gynllunio a chydweithio. Gan adeiladu ar gryfderau ac asedau lleol, bydd cymunedau’n cael eu cynorthwyo i ddatblygu a chyflwyno prosiectau, rhaglenni a mentrau sy’n mynd i’r afael â materion lleol – gan rannu sgiliau, gwybodaeth a phrofiadau.