Pen y Cymoedd yn cefnogi Clwb Golff Glyn-nedd gan greu dwy swydd newydd gyda chyllid o £110,000

1024 768 rctadmin

Sefydlwyd Clwb Golff Glyn-nedd yn 1931 ac mae wedi’i leoli yng nghanol Bro’r Sgydau, ardal o harddwch eithriadol, sy’n denu miloedd drwy gydol y flwyddyn. Gyda’r diwydiant golff, fel llawer o rai eraill, yn gwella o gyfyngiadau cyfnod clo COVID 19, gweithiodd y pwyllgor gwirfoddol yn ddiflino gyda chefnogaeth Golff Cymru a Chwmni Cydweithredol Cymru i ddatblygu cynllun tair blynedd i ddatblygu twristiaeth golff i’r ardal, tra hefyd yn denu aelodau newydd i adrannau eu dynion, menywod ac iau – gan sicrhau bod Clwb Golff Glyn-nedd yn lleoliad cymdeithasol prysur i bob oedran gyfarfod.

Er mwyn helpu i gyflawni eu gweledigaeth, roeddent yn cydnabod bod angen cymorth arbenigol arnynt ar lawr gwlad ac wedi cysylltu â Phen y Cymoedd i gefnogi eu cynlluniau i adeiladu ar eu tîm presennol – gan gyflogi Cyfarwyddwr Golff a Swyddog Cymorth Golff am dair blynedd, i helpu i ddatblygu eu gweledigaeth. Roedd Pen y Cymoedd wrth ei fodd yn gallu cefnogi Clwb Golff Glyn-nedd gyda chyllid grant o £110,000 i gefnogi eu cynlluniau tair blynedd, yn ogystal â darparu bwrsari iau bob blwyddyn i helpu i gael gwared ar unrhyw rwystrau ariannol i’n haelodau iau o’n cymunedau fwynhau’r gamp hefyd.

Mae Pen y Cymoedd yn angerddol am gefnogi busnesau a grwpiau cymunedol gyda chostau gweithwyr newydd, yn benodol i helpu i wireddu cynlluniau cynaliadwy, tymor hwy ac maent yn gyffrous i’r Cyfarwyddwr Golff a Chymorth ddechrau rhoi eu cynlluniau cyffrous ar waith.

“Mae pwyllgor Clwb Golff Glyn-nedd wedi creu cymaint o argraff arnom o ran cael yr holl gefnogaeth wych gan Gwmni Cydweithredol Cymru a Golff Cymru, sydd wedi eu helpu i roi eu gweledigaeth ar gyfer y clwb ar waith yn y dyfodol. Bydd cefnogi’r clwb gyda chostau staff am dair blynedd, nid yn unig yn gweld mwy ar gael i dwristiaid i’r ardal, ond yn dileu rhwystrau ariannol i’w chwaraewyr iau, gan wneud y gefnogaeth yn hygyrch i bawb!” Michelle Noble Swyddog Cymorth Menter PyC

“Mae Clwb Golff Glyn-nedd wedi bod yn rhan o Gymuned Glyn-nedd a’r Cyffiniau ers degawdau lawer. Yn anffodus, dros y 10 mlynedd diwethaf, am ba reswm bynnag, gostyngodd yr aelodaeth a’r diddordeb cyffredinol mewn golff yn ddramatig, a chafodd y cwrs golff a’i gyfleusterau gwych eu tanddefnyddio. Edrychwyd ar opsiynau i wrthdroi’r duedd hon ac roeddem yn deall, er mwyn dod yn llwyddiannus, fod angen gweithwyr proffesiynol llawn amser arnom i farchnata ein cyfleusterau ac i gynyddu diddordeb y gymuned.

Dyma pryd y gwnaethom gysylltu â’r gronfa gyda’n cysyniad cychwynnol o gyflogi Cyfarwyddwr Golff a Swyddog Cefnogi Golff. Roedd Kate a Michelle yn hynod o ddefnyddiol ac yn barod i dderbyn ein syniadau ac yn dal ein llaw drwy gydol pob cam, gan gynnwys y broses ymgeisio. O ganlyniad, mae gennym bellach ein dau weithiwr proffesiynol yn eu swyddi, ac rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl gymorth a chefnogaeth a roddwyd i ni gan y gronfa ac yn arbennig Kate a Michelle.  Y gobaith yw y bydd Clwb Golff Glyn-nedd nawr yn ffynnu ac yn dod yn fforwm i’r gymuned leol, boed hynny mewn ystyr chwaraeon neu fel arall. Ar ran holl aelodau a staff Clwb Golff Glyn-nedd, diolch i chi i gyd yn PyC, ac rydym yn hynod ddiolchgar ein bod wedi cael y cyfle hwn” – Colin J Owen, Ysgrifennydd Dros Dro, Clwb Golff Glyn-nedd