Cyn-filwyr y Cymoedd – Grant Micro-Gronfa – £4,939.96

1024 576 rctadmin

Wedi’i leoli ychydig y tu allan i ardal y gronfa, ni allwn ystyried prosiectau cyfalaf ond gan eu bod yn unigryw yn yr hyn y maent yn ei gynnig yn y Rhondda Fawr a chefnogi cyn-filwyr a theuluoedd o bob rhan o ardal y gronfa, cysylltodd Cyn-filwyr y Cymoedd â PyC am grant Cronfa Micro i gefnogi hyfforddiant ac offer fel rhan o’u prosiect Twf Ecwiti uchelgeisiol yr oeddent wedi sicrhau dros £50,000 o gyllid ar ei gyfer.

Eisoes yn cynnal clwb brecwast llwyddiannus a chymorth mewn gwasanaethau mae’r Prosiect Equi-Grow yn integreiddio gweithgareddau grŵp cymorth presennol i raglen 2 flynedd wedi’i strwythuro’n briodol ac wedi’i strwythuro’n briodol o weithgareddau marchogaeth, garddwriaethol a mentrau cymdeithasol rhyng-gysylltiedig. Mae’r elfen farchogaeth yn ymdrin â phob agwedd ar geffylau a rheolaeth sefydlog drwy gyfranogiad gweithredol bob dydd. Mae awyr agored, gweithgarwch pob tywydd sy’n canolbwyntio ar ofal a lles ceffylau yn cyfrannu’n dda at wella iechyd a lles meddyliol a chorfforol a phrofiad Cyn-filwyr y Cymoedd hyd yma yw bod cyfranogwyr yn dod o hyd i wir bwrpas a thyfu hunan-barch wrth fod yn gyfrifol am y Cobiau Cymreig ar yr iard. At hynny, mae’r ymdeimlad o gyfrifoldeb i fwydo a gofalu am y ceffylau bob dydd yn dod â chyn-filwyr allan o gartrefi y mae rhai’n amharod i’w gadael, gan dorri’r troellog ar i lawr sy’n gysylltiedig ag unigrwydd ac unigrwydd.

Grant y Gronfa Micro oedd cefnogi Hyfforddiant Cymorth Cyntaf ac offer i aelodau a thristau, llwybrau ceffylau, harneisiau ar gyfer y ceffylau. Gyda chyllid y PyC, hyfforddwyd 8 gwirfoddolwr a oedd yn fwy na digonol ar gyfer sefydliad o’u maint a hyfforddiant iechyd a diogelwch hanfodol ar gyfer 3 gwirfoddolwr arall. Cafodd y Pandemig effaith ar aelodau sy’n mynychu’r safle yn ystod y misoedd cyntaf, ond maent wedi cael gwirfoddolwyr i fynd i’r safle i ofalu am y ceffylau, ac maent wedi mwynhau cymaint y maent wedi mynychu cwrs gofalu am geffylau.

“Mae ein Prosiect wedi cael ac yn parhau i roi effaith gadarnhaol iawn ar ein haelodau. Mae ein gwefan Facebook yn llawn sylwadau cadarnhaol iawn gan Gynghorydd y Lluoedd Arfog yng Nghymru i’n partneriaid strategol a’n grwpiau cymorth. Mae ein haelodau a’u teuluoedd yn hael iawn yn eu canmoliaeth am ein hymdrechion yn y stablau a’r rhandiroedd yn ogystal â’r Clwb Brecwast wythnosol “Mae eich ymdrech, eich gwaith, eich teyrngarwch a’ch ymroddiad i’r cyn-filwyr yn rhagorol. Mae’n fraint i mi eich adnabod” Rydym wedi gwneud cysylltiadau gwych â Phen y Cymoedd, Prosiect Natur Cadwch Gymru’n Daclus, wedi cadarnhau ein cysylltiadau â InterlinkRCT ac wedi bod yn hynod falch o’n Prif Swyddog Gweithredol am dderbyn 3 gwobr fawr yn ystod y cyfnod cyllido hwn am ei gyflawniadau eithriadol yn ei waith gyda chyn-filwyr.

Gohiriwyd ein cais cynllunio ar gyfer datblygu ein stablau a’n rhandiroedd ond erbyn hyn rydym wedi sicrhau caniatâd cynllunio ar gyfer y safle, gallwn ganolbwyntio ar ddatblygu ein safle, sy’n cynnwys sylfeini a draenio / ffordd fynediad / stablau a gweithdai a dulliau cynaliadwy, ecolegol gyfeillgar o arddwriaeth ac ynni gan ddefnyddio ynni solar a gwynt i bweru ein goleuadau a’n hoffer. Roedd y broses ymgeisio i PyC yn syml iawn ac nid yw ein hymwneud â PyC a Kate Breeze yn arbennig wedi bod yn ddim byd rhagorol drwy gydol y broses gyfan hon. Estynnwn ein diolch o galon iddi hi ac i’ch sefydliad am ddarparu’r cyllid hwn i ni, yr ydym wedi’i ddefnyddio i’w effaith fwyaf drwy sicrhau y gofalir am ein ceffylau drwy ddarparu’r gorau
deunyddiau o safon a thrwy sicrhau ein bod yn cydymffurfio’n llawn â’n gofynion Iechyd a Diogelwch statudol. Diolch yn fawr iawn am ariannu ein sefydliad.” – Nigel (Cyn-filwyr y Cymoedd)