Cyfleuster chwaraeon awyr agored- cyfeillion ysgol gynradd Ynysfach yn Resolfen

1024 579 rctadmin

Awardio £3,941.23 tuag at brosiect i greu cyfleuster chwaraeon Outdoor. Roedd marciau’r iard a’r ardal chwarae yn darparu man lle gallai’r plant ddysgu a chymryd rhan mewn gweithgareddau newydd a galluogi timau ysgol i ymarfer a datblygu sgiliau eu timau pêl-rwyd, pêl-fasged a phêl-droed. Cyn hynny roeddent yn teithio i gyfleuster y tu allan i bentref a oedd yn cymryd amser ac arian.

Mae’r gwahaniaeth y mae’r prosiect hwn wedi’i wneud wedi bod yn anhygoel, ac mae’r plant yn treulio eu hamser yn rasio ac yn chwarae chwaraeon tîm yn yr awyr agored. Gwnaethom hefyd greu ardal synhwyraidd ac mae’r plant iau yn byw yn cwblhau’r heriau synhwyraidd, mae’r plant i gyd mor hapus a hamddenol. Erbyn hyn mae gan dimau chwaraeon yr ysgol rywle i hyfforddi a Bond fel tîm ac maent yn elwa ar yr holl bethau da sy’n dod gyda gweithgareddau tîm. Yr oeddem yn falch iawn o ba mor hawdd oedd siarad â chynrychiolwyr y gronfa gymunedol a delio â hwy, cawsom gymorth mawr gydag ymholiadau a oedd gennym am y broses ac ar ôl derbyn y grant Roedd yn wych pa mor gyflym y gwnaethant anfon y wobr atom a gwneud taliad. ” (Emma)

Pam y gwnaethom gefnogi’r prosiect hwn: er na all y Gronfa gefnogi gweithgareddau statudol neu gwricwlwm, roedd gan y grŵp ffrindiau gweithgar hwn gynllun clir i wella profiadau awyr agored i bob plentyn, lleihau costau teithio a dod â’r gymuned ehangach i mewn. Gellir llogi’r ardal a’r offer am dâl bychan, gan ddarparu incwm bychan i gyfeillion grwp a gobeithio y bydd Cwbs ac afancod lleol yn gallu dechrau defnyddio’r cyfleuster. Ni wnaeth y prosiect redeg yn gwbl ddidrafferth, cymerodd y marciau hirach na’r disgwyl ac oedi’r prosiect ac o hynny mae’r grŵp wedi dysgu bod angen iddynt wneud mwy o ymchwil a chynllunio gyda phrosiectau yn y dyfodol a phennu terfynau amser realistig. Rydym yn gobeithio y bydd y plant a’r gymuned yn defnyddio’r cyfleuster hwn ac yn ei fwynhau am flynyddoedd lawer i ddod.